Podmienky používania web stránkyPODMIENKY POUŽÍVANIA WEB STRÁNKY FILMBOX LIVE

("Podmienky")


1. Podmienky určujú pravidlá používania web stránky Filmbox Live a práva a povinnosti užívateľa spojené s používaním web-stránky.
2. Každý užívateľ je povinný, v chvíli zahájenia používania webovej stránky, sa zoznámiť a dodržiavať tieto pravidlá. Keď nebudete akceptovať tieto pravidlá, nebudete môcť používať túto web stránku.
3. Pre používanie web stránky je nutné: pripojenie na internet a internetový prehliadač, ktorý umožňuje otváranie a prehliadanie www stránok na displeji počítača alebo iného elektronického zariadenia.
4. Operátor si vyhradzuje právo samostatne rozhodovať o obsahu web stránky a na uvádzanie zmien a modifikácií tohto obsahu, bez nutnosti vopred informovať užívateľov o svojich úmysloch a rozsahu uvádzaných zmien.
5. Operátor informuje, že na web stránke sa nachádzajú texty chránené autorskými právami, ochranné známky, logá, grafiky a iné originálne materiály a súbory.
6. Operátor si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v týchto podmienkach v dôsledku zmeny aktuálne platných právnych predpisov, zmien v spôsobe poskytovania služieb alebo z iných relevantných dôvodov, o ktorých bude užívateľ informovaný v informácii o zmenách obsahu týchto podmienok poslanej na jeho emailovú adresu. Zmeny nadobúdajú platnosť vo chvíli poslania užívateľovi informácie o zmenách na jeho emailovú adresu. Tieto informácie budú zverejnené aj na tejto webovej stránke.
7. Podmienky nadobúdajú platnosť v chvíli ich zverejnenia na tejto webovej stránke.

Termíny použité v Podmienkach znamenajú:


Paušál - mesačný poplatok za používanie Služieb v danom balíku, hradený užívateľom operátorovi za podmienok uvedených v týchto Podmienkach;
Aplikácie - webové stránky, widgety, softvéry, ktoré spolupracujú so službou Filmbox;
Heslo - unikátne údaje predstavujúce kombináciu písmen, čísiel alebo symbolov, stanovené užívateľom počas registrácie na webovej stránke za účelom jeho jednoznačnej identifikácie, ktoré umožňujú užívateľovi prístup k účtu;
Účet - podstránka webu, v rámci ktorej sú zhromažďované m.in. informácie o službách poskytovaných užívateľom, platbách a pod.;
Operátor - operátorom webu Filmbox Live je spoločnosť" Mediabox Broadcasting International Ltd, Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London W4 5YA, UK, Trade Register No. 8353015;
Softvér - program, ktorý slúži na streamovanie dát, používaný operátorom za účelom prijímania služieb Filmbox užívateľom;
Web/Služba - znamená internetovú streamovaciu službu, ktorá umožňuje svojim užívateľom prístup k filmom, televíznym reláciám, seriálom a lineárnym televíznym kanálom ("Obsahy") v podobe platených balíčkov, posielaných cez stream dát k pripojeným na internet zariadeniam užívateľov;
Užívateľ - fyzická osoba plne schopná právnych úkonov, používajúca službu, ktorá má účet na webu Filmbox Live, ktorá je spotrebiteľom a taktiež neplnoletá osoba, ktorá má súhlas právneho zástupcu, ktorá sa vedome rozhodla pre kúpu paušálu na daný balík služieb.

Platby


Pri kúpe paušálu Filmbox Live, užívateľ vedome dáva súhlas a oprávňuje operátora služby Filmbox Live na účtovanie mesačného paušálneho poplatku vo výške 19,90 PLN a zaväzuje sa hradiť všetky ďalšie poplatky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s používaním služby Filmbox Life, vo zvolenej počas registrácie forme úhrady (alebo v inej platobnej forme v prípade uvedenia takej informácie), o čom užívateľ bude zakaždým informovaný. Je nutné si pamätať, že ceny a poplatky sa môžu meniť po predchádzajúcom oznámení užívateľom, ktoré bude mať emailovú podobu. Paušálny poplatok bude účtovaný na začiatku zúčtovacieho obdobia za každý nasledujúci mesiac a to do doby, keď užívateľ zruší používanie služby. Navštívte webovú stránku Filmbox Live a kliknite na záložku "Môj účet" a skontrolujte si dátum predĺženia ďalšieho paušálneho obdobia. Platby budú účtované v mesačných obdobiach, v deň zahájenia kalendárneho mesiaca zodpovedajúceho dátumu začiatku hradenia paušálu. Úhradu paušálu sa považuje za úplne realizovanú po zaúčtovaní príslušnej platby na bankový účet operátora. V prípade keď deň úhrady paušálu vychádza na deň, ktorý nie je zohľadnený v danom mesiaci, operátor zaťaží účet užívateľa úhradou v posledný deň tohto mesiaca. Napríklad, keď je začiatok paušálu alebo paušálny poplatok splatný dňa 31. januára, nasledujúci paušálny poplatok je splatný 28. februára a všetky platby budú účtované podľa tohto systému. Užívateľ berie na vedomie, že čiastka účtovaná každý mesiac môže byť pre každý mesiac rôzna, pretože môže zahrňovať rôzne čiastky vyplývajúce z akčných ponúk a/alebo zo zmeny balíčka/balíčkov, a v súvislosti s tým, užívateľ oprávňuje operátora služby Filmbox Live na účtovanie mu platieb, ktoré vyplývajú z tohto titulu a, ktorých zúčtovanie bude uskutočnené v mesačnom období. Pre niektoré platobné formy môže banka alebo organizácia, ktorá vydáva platobné karty účtovať transakčný poplatok alebo iné súvisiace poplatky. O možných poplatkoch sa informujte vo Vašej banke alebo v organizácii, ktorá vydala vašu platobnú kartu. Ak užívateľ je oprávnený a súhlasil s bezplatnou skúšobnou dobou, platobná forma bude platná po dobu cca jedného týždňa odo dňa zahájenia skúšobnej doby; poplatok nebude zaúčtovaný, ak užívateľ zruší subskripciu pred zakončením bezplatnej skúšobnej doby. Operátor služby Filmbox Live si vyhradzuje právo na vykonávanie predbežnej autorizácie karty užívateľa, v očakávaní na úhradu paušálneho poplatku alebo iných poplatkov súvisiacich s používaním služby Filmbox Live. Úhradu paušálu sa považuje za úplne realizovanú po zaúčtovaní príslušnej platby na bankový účet operátora. V akomkoľvek momente, z akéhokoľvek dôvodu môže operátor služby Filmbox Live poskytnúť vrátenie nákladov, zľavu alebo iné výhody pre niektorých alebo pre všetkých užívateľov ("bonusy"). Výška a forma takýchto bonusov, ako aj rozhodnutie o ich poskytnutí, závisia výhradne od rozhodnutia operátora. Získanie bonusu v žiadnom prípade neoprávňuje na získavanie podobných bonusov v budúcnosti, ani v žiadnom prípade nezaväzuje operátora služby Filmbox Live na poskytovanie takýchto bonusov v budúcnosti. Operátor služby Filmbox Live má právo meniť poplatky po predchádzajúcom informovaní užívateľov o týchto zmenách emailom. Ak užívateľ bude chcieť použiť inú formu platby alebo, ak vznikne zmena spôsobu platby, strata platobnej karty alebo ukončenie platnosti platobnej karty, užívateľ má právo meniť informácie týkajúce sa formy platby, a to tak, že navštívi túto webovú stránku a otvorí záložku "Môj účet". Ak zmena formy platby sa koná po uplynutí platnosti a informácia o spôsobe platby alebo o zrušeniu účtu neboli zmenené, užívateľ súhlasí, že bude pokračovať v účtovaní poplatkov podľa predchádzajúcej formy a je naďalej zodpovedný za vznik akýchkoľvek nedoplatkov spojených s používaním služby. Ak sa užívateľ zapísal na odber služby Filmbox Live prostredníctvom svojho účtu na iTunes, ako spôsobu platby a chce paušál Filmbox Live v akejkoľvek chvíli zrušiť, vrátane skúšobnej doby, môže to urobiť tak, že sa prihlási na svoj účet iTunes a vypne možnosť automatickej aktualizácie. Všetky informácie týkajúce sa takéhoto paušálu je možné získať aj pri návšteve svojho účtu na iTunes.

Právo odstúpiť od zmluvy


Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej s operátorom, a to v termíne do 14 dní odo dňa zakúpenia paušálu Filmbox Live, v súlade s čl. 27 zákona zo dňa 30. mája 2014, o právach spotrebiteľa (Z. z. zo dňa 24. júna 2014 . V prípade, že užívateľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, užívateľovi bude vrátený zaplatený paušálny poplatok, ktorý bude znížený v pomere k dobe, keď užívateľ používal službu.

Dostupnosť a kvalita odberu


Dostupnosť filmov a TV reláciám sa môže líšiť v čase, v závislosti od územia. Kvalita zobrazovania filmov a TV relácií sa môže líšiť v závislosti od počítača a zariadenia na odber a môže byť ovplyvnená viacerými faktormi, ako napr. lokalizácia, šírka pásma a/alebo rýchlosť pripojenia na internet. Niekedy, na začiatku zobrazovania filmu alebo TV relácie cez web Filmbox Live, môže vzniknúť meškanie vyplývajúce z bufferovania dát v zariadení. Časté štartovanie a zastavovanie filmov a/alebo TV relácií môže spôsobiť spomalenie odosielania dát a sekanie obrazu. Vo väčšine prípadov to bude trvať menej ako niekoľko minút. Užívateľ je zodpovedný za všetky poplatky za prístup na internet za účelom používať túto službu. Za účelom získať informácie o prípadných poplatkoch spojených s používaním internetu, kontaktujte Vášho dodávateľa internetu. Operátor nedeklaruje ani neposkytuje záruku na kvalitu prenosu dát k zariadení. Služba Filmbox Live je subskripčný web, ktorý umožňuje svojim užívateľom prístup k filmom a TV reláciám formou streamovania dát do zariadení užívateľa, ktoré sú pripojené na internet. Tieto zariadenia sú vyrábané a predávané nezávislými firmami, ktoré nie sú poviazané s operátorom. Operátor si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien v spôsobe fungovania služieb, o čom užívateľ bude informovaný v informácii o zmenách, ktorá bude poslaná na jeho emailovú adresu a aj zverejnená na tejto webovej stránke. Opis fungovania webu Filmbox Live, umiestený v týchto podmienkach, by mal byť považovaný za zaväzujúci pre operátora na poskytovanie služieb rovnakým, nezmeneným spôsobom v budúcnosti. Operátor webu Filmbox Live prijme všetky opatrenia, aby kontroloval kvalitu poskytovanej služby.

Doba zahájenia


Zahájenie pozerania filmu alebo TV relácie závisí od viacerých faktorov, vrátanie miesta, kde sa nachádzate, dostupnosti daného filmu alebo TV relácie a konfigurácie zariadenia na prehrávanie video súborov na danom počítači. Napríklad rýchle akčné scény alebo špeciálne efekty na začiatku filmu alebo TV relácie môžu trochu oneskoriť dobu štartu. Navyše je vyžadovaný stály, nerušený prístup k internetu počas pozerania filmu alebo TV relácie.

Požiadavky týkajúce sa PC a obmedzenia týkajúce sa zariadení


Pre pozeranie obsahov dostupných v službe Filmbox Live prostredníctvom počítača, zariadenie musí spĺňať určité požiadavky na systém, ktoré umožňujú prehrávanie video súborov vo forme streamovania dát.

Územné obmedzenia


Prístup k danému filmu alebo TV relácii na webe Filmbox Live je možný len na miestach, kde je ponúkaná služba Filmbox Live a kde operátor má licenciu na daný film alebo TV reláciu. Preto zdieľanie obsahov závisí na mieste, z ktorého sa užívateľ pripája a na ktorom sa nachádza. Operátor bude používať dostupnú technológiu pre kontrolu geografickej lokalizácie užívateľa.

Softvér na prenos a odber streamu dát


Softvér na streamovanie dát používaný operátorom je spracovaný operátorom alebo preňho a je navrhnutý tak, aby umožnil okamžitý stream dát do zariadenia užívateľa za účelom odberu služby Filmbox Live. Tento softvér je na výhradnej licencii operátora a, na základe týchto podmienok, môže byť využívaný len pre používanie služby Filmbox Live. Softvér na odber streamu dát môže závisieť od jednotlivého zariadenia a nosiča, a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia. Napríklad softvér môže byť súčasťou zariadenia na odber služby Filmbox Live alebo môže byť stiahnutý na zariadenia, ako napr. počítače, smartfóny alebo tablety, alebo tento softvér môže byť dostupný aj na optickom disku (CD) na využitie na iných zariadeniach. Nezaručujeme fungovanie tohto softvéru vrátane stálej kompatibility s našimi službami. Užívateľ nesmie kopírovať ani zverejňovať softvér, nesmie dekompilovať, modifikovať alebo kopírovať softvér alebo jeho akúkoľvek časť. Akékoľvek neautorizované používanie softvéru je prísne zakázané a v takom prípade si operátor vyhradzuje právo okamžite prerušiť prístup k službe Filbox Live, a to v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia. Operátor nezaručuje, že softvér používaný na odber služby Filmbox Live bude kompatibilný so softvérom na streamovanie dát ani nezaručuje, že nepoškodí alebo nebude rušiť fungovanie iného softvéru alebo zariadenia. Navyše zariadenia na odber služby Filmbox Live sú vyrábané a predávané firmami, ktoré sú nezávislé a nepoviazané s operátorom. Zariadeniami na odber služby Filmbox Live sa rozumie všetky elektronické zariadenia, ktoré sú určené na dekódovanie, vrátanie dekódovania filmov a TV relácií z ponuky Filmbox Live prenášaných prostredníctvom internetu. Tieto zariadenia môžu predstavovať počítače, mobilné zariadenia, set-top-boxy, dekódery, Blu-ray a DVD prehrávače pripojené na internet, HD televízory pripojené na internet a herné konzoly. operátor nenesie zodpovednosť ani inak nezaručuje spoľahlivosť týchto zariadení, vrátane neprerušenej zhodnosti zariadenia so službami Filmbox Live. Používajúc služby Filmbox Live, užívateľ súhlasí, že bude používať výhradne zariadenia autorizované výrobcom, ktorý poskytuje všetky záruky spojené s otázkami ohľadom fungovania zariadenia. Všetky otázky spojené s používaním služby Filmbox Live, vrátane všetkých systémových požiadavok, sú zahrnuté a vymedzené týmito podmienkami. Na želanie dodávateľov obsahu alebo z dôvodu technických obmedzení alebo aj v dôsledku rozhodnutia operátora alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, niektoré alebo všetky filmy a TV relácie môžu nie byť dostupné na odber prostredníctvom služby Filmbox Live.

Heslo


Užívateľ, ktorý si vytvoril účet na webe Filmbox Live, a ktorý určil spôsob platby je označovaný ako Majiteľ účtu. Majiteľ účtu má prístup a kontrolu nad účtom Filmbox Live. Majiteľ účtu uskutočňuje kontrolu nad účtom prostredníctvom zadania hesla. Za účelom si udržať výhradnú kontrolu, Majiteľ by nemal prezradzovať heslo tretím osobám. Navyše, ak Majiteľ nechce, aby iné osoby jeho menom kontaktovali Zákaznícke oddelenie webu Filmbox Live, s tým, že sa obáva potenciálneho vydávania sa za neho tretími osobami, Majiteľ účtu by nemal prezradzovať tretím osobám údaje týkajúce sa spôsobu platby (napr. posledných štyroch čísiel svojej kreditnej alebo platobnej karty alebo e-mailových adries). Keď pre domácnosť je len jedno spoločné heslo k službe Filmbox Live, majiteľ účtu zabezpečuje, že sa členovia jeho domácnosti zaväzujú používať službu Filmbox Live v súlade s týmito podmienkami a, že majiteľ účtu nesie zodpovednosť za činnosti členov svojej domácnosti.

Aplikácie


Aplikácie môžu importovať údaje na účet užívateľa a sťahovať údaje z účtu užívateľa. Tieto aplikácie predstavujú len pomôcku pre užívateľa a operátor nenesie zodpovednosť a neschvaľuje obsah takýchto aplikácií. TAKÉTO APLIKÁCIE SÚ MAJETKOM A SÚ OBSLUHOVANÉ TRETÍMI OSOBAMI, KTORÉ NIE SÚ POVIAZANÉ S/ ALEBO SPONZOROVANÉ OPERÁTOROM A KTORÉ MÔŽU NIE BYŤ PRIPUSTENÉ K POUŽÍVANIU V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH. Niektoré z takýchto aplikácií môžu používať registrované obchodné značky a značky: Filmbox a Filmbox Live. Pokiaľ na webovej stránke Filmbox Live nie je uvedené inak, operátor nie je zodpovedný za aplikácie a neschvaľuje obsahy takýchto aplikácií. Je potrebné aby ste samostatne rozhodli, či chcete používať tieto aplikácie. Pokiaľ užívateľ súhlasí s ich použitím, robí to na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Aplikácia môže mať účinok, pripájať sa alebo zhromažďovať a/alebo sťahovať informácie z a na účet užívateľa služby Filmbox Live. Keď užívateľ používa takéto aplikácie, vyjadruje súhlas s: (i) výmenou informácií týkajúcich sa účtu Filmbox Live, (ii) používaním informácií obsiahnutých na jeho účte, (iii) zverejnením osobných a iných údajov užívateľa, aj keď operátor nedal alebo neposkytol súhlas na odovzdanie takýchto informácií a (iv), že aplikáciu používa NA VLASTNÉ RIZIKO A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ a, že za zverejnenie akýchkoľvek informácií z účtu Filmbox Live počas používania aplikácie, operátor nenesie zodpovednosť. Dôkladne si prečítajte informácie uvedené v poliach a iných zobrazujúcich sa oknách počas prihlasovania, ktoré sa týkajú informácií o prípadnom zdieľaní informácií o účte Filmbox Live z/alebo prostredníctvom iných prostriedkov uvedených v aplikácii. Navyše, v licenčnej zmluve užívateľa, všetky podmienky používania a/alebo iné dokumenty alebo materiály označené poznámkou Aplikácia, budú upravovať podmienky používania tejto aplikácie. V každom momente je možné odvolať prístup aplikácie k účtu Filmox Live, ale informácie zdieľané pred odvolaním sa môžu stále zobrazovať alebo môžu byť iným spôsobom používané aplikáciou v závislosti od zásad jej fungovania. V prípade otázok, pochybností, sťažností alebo nárokov voči aplikácií je nutné kontaktovať technickú podporu alebo personál aplikácie a nie webu Filmbox Live, iba že na webovej stránke Filmbox Live bolo uvedené inak. OPERÁTOR NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PROBLÉMY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TÝCHTO APLIKÁCIÍ.

Záruky a obmedzenia zodpovednosti


WEB FILMBOX LIVE, VRÁTANE JEHO WEBOVEJ STRÁNKY A ROZHRANÍ UŽÍVATEĽA A VŠETKÝCH S NIMI SPOJENÝCH OBSAHOV A SOFTVÉROV, INÝCH VLASTNOSTÍ ALEBO FUNKCIÍ SPOJENÝCH SO SLUŽBOU FILMBOX LIVE, JE DODÁVANÝ V TAKEJ FORME, AKÁ JE MOMENTÁLNE DOSTUPNÁ. WEB FILMBOX LIVE A JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK TYPU, OHĽADOM SLUŽBY FILMBOX LIVE, INTERNETOVEJ STRÁNKY A ROZHRANÍ UŽÍVATEĽOV ANI OHĽADOM ŽIADNYCH SÚVISIACICH S NIMI OBSAHOV A SOFTVÉROV. OPERÁTOR NEZARUČUJE ANI NEUBEZPEČUJE, ŽE POUŽÍVANIE SLUŽBY FILMBOX LIVE BUDE NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ A UŽÍVATEĽ SÚHLASÍ, ŽE OPERÁTOR MÔŽE ODSTRÁNIŤ ALEBO VYKONAŤ PRÍSLUŠNE ZMENY JEDNÉHO ALEBO VŠETKÝCH ASPEKTOV TÝKAJÚCICH SA SLUŽBY FILMBOX LIVE, VRÁTANE FILMOV/FUNKCIÍ, BEZ ODŠKODNENIA ALEBO OZNÁMENIA. Bez vplyvu na vyššie uvedené, web Filmbox a jeho poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť za akékoľvek: (i) chyby alebo nedostatky v obsahu dodávanom službou Filmbox Live alebo na webovej stránke Filmbox Live alebo v rozhraniach užívateľa, (ii) odporúčania a rady Zákazníckeho oddelenia, (iii) akékoľvek poruchy alebo výpadky dostupnosti služby Filmbox Live a/alebo webovej stránky alebo rozhrania užívateľa, (iv) a akosť zobrazovania akýchkoľvek obsahov obsiahnutých na internetovej stránke Filmbox Live, v rozhraní užívateľa, alebo iným spôsobom a (v) a akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z používania obsahov umiestených na internetovej stránke Filmbox Live, rozhraní užívateľa alebo iným spôsobom pomocou samotnej služby Filmbox Live, vrátane všetkých strát alebo škôd, ktoré vzniknú v súvislosti so sťahovaní a/alebo používania iného softvéru, ako je stanovený, vrátane náradí na diaľkovú pracovnú plochu ponúkanú Zákazníckým oddelením, optických nosičov (CD) alebo v dôsledku konania iných užívateľov služby Filmbox Live alebo fungovania internetovej stránky Filmbox Live alebo rozhraní užívateľov. V ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU, WEB FILMBOX LIVE A JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, V TOM NAPR. ZÁRUKU USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠITEĽNOSTI. Navyše, operátor nezaručuje, že informácie dostupné na webovej stránke Filmbox Live sú presné, úplné a platné. Operátor nedáva žiadne vyhlásenia ohľadom obsahov umiestených vo filmoch a televíznych reláciách dostupných v službe Filmbox Live alebo ohľadom opisov obsahu filmov a seriálov obsiahnutých na internetovej stránke Filmbox Live a rozhraní užívateľa, Operátor nevyhlasuje a nezaručuje, že používanie služby Filmbox Live bude voľné od rušení, straty údajov, korupcie, prepadnutia, vírov, porúch, útokov hackerov, porušovania bezpečnosti alebo iného napadnutia a nenesie zodpovednosť za žiadnu z vyššie uvedených možností. Žiadne ústne alebo písomné informácie alebo rady poskytnuté webom Filmbox Live alebo ním oprávneným zástupcom nemôžu predstavovať základ pre zaručenie získania odškodnenia od operátora alebo od jeho obchodného partnera. V ŽIADNOM PRÍPADE OPERÁTOR ALEBO JEHO DCÉRSKE SPOLOČNOSTI ALEBO KTORÝKOĽVEK Z JEHO AKCIONÁROV, RIADITEĽOV, ÚRADNÍKOV, PRACOVNÍKOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ (SPOLOČNÚ ALEBO INDIVIDUÁLNU) ZA ŽIADNE MIMORIADNE, NÁHODNÉ, NEPRIAME ALEBO SEKUNDÁRNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK TYPU, KTORÉ VYPLÝVAJÚ ZO STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ, ZO STRATY ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, PRERUŠENIA ČINNOSTI ALEBO INÉ KOMERČNÉ ŠKODY ALEBO STRATY, TAK V PRÍPADE, KEĎ UŽÍVATELIA BOLI OBOZNÁMENÍ S MOŽNOSŤOU VZNIKU TAKEJTO ŠKODY, AKO AJ NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEORETICKEJ ZODPOVEDNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ Z/ ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ALEBO ČINNOSŤOU SLUŽBY FILMBOX LIVE, JEJ WEBOVEJ STRÁNKY A ROZHRANIA UŽÍVATEĽA A VŠETKÝCH OBSAHOV A SOFTVÉRU SÚVISIACEHO SO SLUŽBOU FILMBOX LIVE, VRÁTANE OPTICKÝCH NOSIČOV (CD), INÝCH FUNKCIÍ ALEBO VLASTNOSTÍ S NIMI SPOJENÝMI. V ŽIADNOM PRÍPADE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA SLUŽBY FILMBOX LIVE, VRÁTANE INTERNETOVEJ STRÁNKY A ROZHRANIA UŽÍVATEĽA, Z AKÝCHKOĽVEK OBSAHOV A SOFTVÉRU SPOJENÉHO SO SLUŽBOU FILMBOX LIVE (OKREM SITUÁCIÍ VYMEDZENÝMI ZÁKONOM), NEPREKROČÍ ČIASTKU JEDNOMESAČNÉHO PAUŠÁLNEHO POPLATKU. TIETO OBMEDZENIA PLATIA AJ KEĎ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY NESPLNIA SVOJU HLAVNÚ ÚLOHU. AK AKÝKOĽVEK ŠTÁTNY ORGÁN BUDE POVAŽOVAŤ KTORÚKOĽVEK ČASŤ TOHTO ODDIELU ALEBO INÝCH BODOV TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VRÁTANE ČASTI TÝKAJÚCEJ SA POLITIKY SÚKROMIA ALEBO LICENČNEJ ZMLUVY, ZA NEPRÁVOPLATNÝ, TÁTO ČASŤ BUDE POVAŽOVANÁ ZA NEPLATNÚ, A ZODPOVEDNOSŤ ZA TÚTO ČASŤ BUDE VYMEDZENÁ V NAJPLNEJŠOM MOŽNOM ROZSAHU, AKÝ DOVOĽUJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. OPERÁTOR NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY OHĽADOM ZARIADENÍ NA ODBER SLUŽBY FILMBOX LIVE A ZA ICH ZHODNOSŤ SO SLUŽBOU. Dodatočné vyhradenia alebo obmedzenia zodpovednosti môžu byť obsiahnuté v licenčných zmluvách uzatvorených s tretími osobami, týkajúcich sa používania softvéru, s ktorými užívateľ vyjadruje súhlas za účelom získať prístup k službám Filmbox Live.

Licenčná zmluva konečného užívateľa


UŽÍVATEĽ, KEĎ SŤAHUJE A/ALEBO POUŽÍVA SOFTVÉR A/ALEBO APLIKÁCIE DODANÉ OPERÁTOROM ALEBO JEHO MENOM ALEBO MENOM JEHO OBCHODNÝCH PARTNEROV, V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM SLUŽBY FILMBOX LIVE, POTVRDZUJE A SÚHLASÍ, ŽE SI (1) PREČÍTAL ZMLUVU UŽÍVATEĽA (LICENČNÁ ZMLUVA), (2) POROZUMEL JEJ, (3) ZAVÄZUJE SA DODRŽIAVAŤ PODMIENKY TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY A, ŽE (4) SÚHLASÍ S TÝM, ŽE MU, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, BUDE ODOSLANÁ AKTUALIZOVANÁ VERZIA SOFTVÉRU. AK UŽÍVATEĽ NEAKCEPTUJE UVEDENÉ PODMIENKY, SÚHLASÍ, ŽE NEBUDE MU POSKYTNUTÁ LICENCIA NA POUŽÍVANIE SLUŽIEB FILMBOX LIVE A NEBUDE POUŽÍVAŤ SOFTVÉR.

Všeobecné podmienky


Táto licenčná zmluva obsahuje podrobnosti ohľadom obmedzeného práva a licencie na používanie softvéru výhradne za účelom používania služby Filmbox Live. Táto zmluva je uzatvorená medzi užívateľom a operátorom Filmbox Live a nie treťou osobou, vo chvíli zakúpenia paušálu na službu. Obdobie, na ktoré je uzatvorená licenčná zmluva zodpovedá obdobiu, za ktoré bol uhradený paušálny poplatok. Softvér obsahuje materiály, ktoré sú chránené autorským právom a inými predpismi týkajúcimi sa duševného vlastníctva/autorských práv a ustanoveniami medzinárodných dohôd, ktoré platia vo Spojených Štátoch a na iných územiach.
1. Softvér je licencovaný operátorom a nie predávaný alebo odovzdaný do užívania, na používanie výhradne v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy a všetky práva, ktoré neboli jednoznačne poskytnuté odberateľovi licencie, sú vyhradené pre operátora a každú tretiu stranu, ktorá má vlastnícke práva na uvedený softvér a dokumentáciu. Užívateľ nemôže svojvoľne odstraňovať žiadne vlastnícke práva operátora alebo tretej osoby, z akejkoľvek dokumentácie alebo softvéru. Práva odovzdané v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy zahrňujú všetky aktualizácie softvéru, ktoré nahradzujú a/alebo doplňujú originálny softvér. Operátor si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tejto licenčnej zmluve v dôsledku nutnosti prispôsobenia tejto licenčnej zmluvy aktuálne platným právnym predpisom, zmenám v spôsobe poskytovania služieb alebo z iných relevantných dôvodov, o ktorých bude užívateľ informovaný v informácii o zmenách obsahu tejto licenčnej zmluvy, poslanej na jeho emailovú adresu a umiestnenej na tejto internetovej stránke. Posledná doručená verzia tejto licenčnej zmluvy nahradzuje všetky predchádzajúce verzie. Používanie softvéru po vykonaní zmien znamená akceptáciu uvedených zmien..
2. Povolené použitie/obmedzenia
2.1. Operátor poskytuje nevýhradnú, obmedzenú, osobnú a neprenosnú licenciu (ktorá, pre účely tejto licenčnej zmluvy, zahrňuje aj členov najbližšej rodiny, za ktorých bude užívateľ zodpovedný v rámci tejto zmluvy, ako aj iných užívateľov, ktorí používajú zariadenie na odber služby Filmbox Live, ku ktorému budú mať prístup, a za ktorých bude užívateľ taktiež zodpovedný v rámci tejto zmluvy) pod podmienkou a so súhlasom s obmedzeniami uvedenými v tejto licenčnej zmluve, spojenými s inštaláciou a používaním softvéru dodaného operátorom alebo jeho menom.
2.2. Softvér je určený výhradne na vlastné, nekomerčné použitie a nemôže byť používaný na pracovisku, v akýchkoľvek kancelárskych zariadeniach, na účely zisku alebo v prospech akejkoľvek inej osoby alebo subjektu.
2.3. Podmienkou obmedzenej licencii na softvér, poskytnutej v tejto licenčnej zmluve, pokiaľ nie je výrazne uvedené inak alebo že nie je v súlade so zákonom, je to, že užívateľ NESMIE: 1. publikovať, zverejňovať, prenajímať, modifikovať, požičiavať, rozširovať ani vytvárať odvodené diela (kópie) na základe tohto softvéru alebo jeho časti; 2. kopírovať, dekompletovať, demontovať, prekladať, adaptovať a/alebo iným spôsobom prerábať softvér na podobu čitateľnú pre človeka; 3. vytvárať zdrojový kód zo zdrojového kódu softvéru; 4. transmitovať alebo zdielať softvér internetovej, ethernetovej alebo inej sieti, kde služba Filmbox Live môže byť používaná viacerými počítačmi alebo zariadeniami súčasne; 5. pokúšať sa vytvoriť oddelený produkt zo softvéru tretej strany obsiahnutého v softvére; 6. vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva operátora alebo tretej osoby, ktorá predáva softvér; 7. sublicencovať alebo cedovať softvér; 8. pozerať akékoľvek filmy a televízne relácie v inom štáte, ako je územie štátu alebo lokalizácia autorizovaná operátorom (Územie), a 9. pozerať filmy a televízne relácie mimo územia; Operátor môže používať technologické riešenia pre kontrolu lokalizácie užívateľa.
2.4. V prípade, že užívateľ odinštaluje softvér, už nebude môcť používať tento softvér na pozeranie filmov a TV relácií, sprístupňované v rámci služby Filmbox Live.
2.5. Užívateľ nemá vlastnícke práva na softvér. Naopak, má obmedzenú licenciu na používanie softvéru, pokiaľ táto licenčná zmluva zostáva v platnosti. Vlastnícke právo na softvér, ako aj všetky práva duševného vlastníctva stále vlastní operátor a/alebo jeho poskytovatelia licencií. Akékoľvek iné použitie akýmikoľvek inými osobami, firmami, korporáciami, úradmi alebo inými subjektmi je zakázané a predstavuje porušenie ustanovení tejto licenčnej zmluvy.
3. Content tretej strany / Softvér tretej strany
3.1. Titul a právo duševného vlastníctva a všetky obsahy dostupné cez alebo prostredníctvom softvéru patria príslušnému majiteľovi. Takéto obsahy sú chránené autorským právom a súvisiacimi právami alebo inými právami duševného vlastníctva a vzťahujú sa na ne podmienky používania dohodnuté s treťou stranou, ktorá poskytuje obsah. Okrem práva na nahliadnutie do obsahov tretej strany, licenčná zmluva nedáva právo kopírovať, rozširovať, vyrábať podobné obsahy alebo odvodené obsahy, verejne zobrazovať alebo inak zneužívať obsah. Je zakázané sa podieľať alebo zjednodušovať neautorizovaný P2P prístup akejkoľvek inej tretej osobe k obsahom, ako aj neautorizovane zverejňovať, zdieľať, posielať, sťahovať alebo iným spôsobom distribuovať obsahy tretími osobami.
3.2 Existujú programy, ktoré sú súčasťou softvéru, ktoré boli operátorovi licencované treťou stranou. Termín "softvér" v tomto opise sa vzťahuje na taký, poskytnutý treťou stranou, softvér, na ktorý sa výrazne vzťahuje vlastnícke právo alebo iné špeciálne práva, ktoré patria operátorovi. Rovnaké podmienky, vrátane všetkých obmedzení, uvedených v tejto licenčnej zmluve, sa vzťahujú na každý program poskytnutý tretími stranami, ktorý je súčasťou softvéru. Niektoré programy uvedené v bode 10 nižšie (Poznámky), môžu obsahovať dodatočné poznámky a/alebo obmedzenia.
4. Operátor môže automaticky poslať aktualizovanú verziu softvéru, v prípade, že užívateľ používa softvér alebo službu Filmbox Live alebo v súvislosti s používaním užívateľom zariadenia na odber služby Filmbox Live. Prípadne, operátor môže vyžadovať súhlas na aktualizáciu softvéru ("aktualizácie softvéru") pred používaním, inštaláciou alebo získavaním prístupu k tomuto softvéru. Ak užívateľ nesúhlasí s aktualizáciou softvéru, nebude môcť používať alebo mať prístup k softvéru alebo k službe Filmbox Live.
5. Softvér môže poskytnúť operátorovi informácie spojené s používaním služby Filmbox Live užívateľom, a to vrátane pozeraných filmov a televíznych relácií (a ich častí), množstva času stráveného na pozeraní, informácií týkajúcich sa počítačového systému, ako sú napr. unikátny identifikátor zariadenia, operačný systém užívateľa, používaný softvér, množstvo dostupného priestoru na disku a internetové pripojenie a interakcie užívateľa s uvedeným softvérom. Tieto informácie, okrem iného, umožňujú operátorovi riadenie práv spojených s obsahmi, umožňujú používanie softvéru za účelom účinného presadzovania podmienok a za účelom posilňovania a zdokonaľovania softvéru a služby Filbox Live.
6. Táto licenčná zmluva je platná do momentu jej ukončenia. Práva užívateľa v rámci tejto licenčnej zmluvy môžu byť odobraté operátorom a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Navyše, táto licenčná zmluva bude ukončená, v prípade, že operátor zistí porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto licenčnej zmluvy užívateľom. Žiadne zrieknutie sa práv alebo ustanovení tejto zmluvy operátorom nepredstavuje zrieknutie sa práv z predchádzajúceho titulu, súčasné alebo nasledujúce porušenie rovnakého alebo iných ustanovení tejto zmluvy, a zrieknutie sa práv nebude účinné, ak nebolo podané písomne a podpísané oprávneným zástupcom operátora. Všetky predpisy, ktoré sa týkajú dôvernosti, vlastníckych práv a nezverejňovania informácií sú platné aj po rozviazaní tejto licenčnej zmluvy. Používanie služby Filmbox Live užívateľom závisí od zhodnosti jeho systému so softvérom služby Filmbox Live. Tieto požiadavky sa môžu časom meniť. Kontrola zhodnosti systémových požiadavok so softvérom je na strane užívateľa. V prípade vypovedania tejto licenčnej zmluvy, užívateľ prestanie používať softvér na obsluhu služieb Filbox Live a je povinný zničiť všetky kópie a to tak úplné, ako aj čiastočné, tohto softvéru, ktoré boli stiahnuté.
7. Vyššie uvedené zrieknutie sa záruky a obmedzenia zodpovednosti uvedené v podmienkach platia aj pre túto licenčnú zmluvu, softvér a pre používanie tohto softvéru. Operátor nezaručuje, že chyby softvéru budú opravené.
8. Akékoľvek otázky, reklamácie a nároky týkajúce sa softvéru alebo používania služby Filmbox Live smerujte na emailovú adresu support@filmboxlive.com.
9. Reklamácie budú zvážené operátorom v termíne 14 dní odo dňa ich doručenia. Odpoveď bude odoslaná elektronicky na emailovú adresu užívateľa. V prípade nezohľadnenia reklamácie, užívateľ môže uplatňovať svoje nároky cestou súdneho konania pred príslušným súdom, v súlade s predpismi Občianskeho zákonníka o všeobecnej príslušnosti.

POLITIKA SÚKROMIA

I. ROZSAH ZHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJOV


1. Správcom osobných údajov užívateľov webu je operátor Filmbox Live.
2. Operátor zhromažďuje nasledujúce údaje osôb, ktoré používajú jeho službu:
2.1. Meno a priezvisko
2.2. Emailová adresa
2.3. Telefónne číslo
2.4. Údaje týkajúce sa kreditnej karty (v prípade výberu platby pomocou kreditnej karty)
3. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné avšak nevyhnutné za účelom realizácie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou, uzatvorenej medzi užívateľom a operátorom.

II. ÚČEL ZHROMAŽĎOVANIA ÚDAJOV


1. Všetky údaje poskytované užívateľom budú používané operátorom výhradne za účelom uzatvorenia a sformovania obsahu licenčnej zmluvy medzi užívateľom a operátorom. Spracovanie osobných údajov v tomto prípade nasleduje v súlade s čl. 18 ods. 2 zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (Z. z. z roku 2002 č. 144 pol. 104). Vyššie uvedené nevylučuje možnosť spracovávania poskytnutých osobných údajov, najmä emailovej adresy, na zabezpečenie kontaktu medzi užívateľom a operátorom.
2. Operátor, v súlade s ustanoveniami čl. 23 ods. 1 bod 5 zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov, je oprávnený, v rozsahu, ktorý neporušuje predpisy tohto zákona, spracúvať osobné údaje užívateľov, za účelom realizácie priameho marketingu poskytovaných služieb a na účely uplatňovania svojich nárokov vyplývajúcich z titulu jeho podnikania.
3. V závislosti od poskytnutia súhlasu počas vyplňovania registračného formulára, uvedená emailová adresa môže slúžiť na posielanie operátorom bezplatného newslettera, ktorý obsahuje obchodné informácie alebo reklamy, v zmysle zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou, v určitých časových intervaloch.
4. V závislosti od poskytnutia súhlasu počas vyplňovania registračného formulára, uvedené osobné údaje užívateľa môžu byť spracovávané operátorom na marketingové účely, v zmysle predpisov zákona zo dňa 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov.

III. PRÁVO PRÍSTUPU


1. Užívateľ má možnosť rozhodnúť, v akom rozsahu budú používané osobné údaje. Užívateľ môže najmä podať vyhlásenie vôle, ktorým zruší súhlas na spracovávanie jeho emailovej adresy za účelom odosielania newslettera.
2. Užívateľ má právo doplňovať, aktualizovať, opravovať svoje osobné údaje, dočasne alebo úplne zrušiť súhlas s ich spracovávaním alebo ich odstrániť, ak sú neúplné, neplatné, nepravdivé alebo boli zhromaždené pri porušení právnych predpisov, alebo úž nie sú potrebné k realizácii účelu, na ktorý boli zhromaždené.
3. Užívateľ môže podať námietku v prípade spracovávania jeho osobných údajov na účely uvedené v čl. 23. ods. 1 bod 5 zákona o ochrane osobných údajov alebo v prípade, že operátor má v úmysle ich používať na marketingové účely, alebo voči ich odovzdávaniu inému správcovi údajov.
4. Všetky zmeny v rozsahu svojich osobných údajov užívateľ môže vykonať tak, že odošle príslušné vyhlásenie vôle na adresu redakcie webu, uvedenú na jeho internetovej stránke.
5. Operátor si vyhradzuje právo na odmietnutie odstránenia údajov užívateľa, pokiaľ ich zadržanie je nevyhnutné na účely realizácie nárokov alebo, ak to vyžadujú platné právne predpisy.

IV. IP ADRESA


1. Operátor si vyhradzuje možnosť zhromažďovať IP adresy užívateľov, ktoré môžu byť nápomocné pri diagnostike technických problémov servera, tvorení štatistických analýz (napr. určovanie, z ktorých regiónov sa zaznamenáva najviac návštev). Navyše, tieto adresy môžu byť nápomocne pri spravovaní a zdokonaľovaní webu.

V. POLITIKA COOKIES


1. Web používa malé súbory, zvané cookies. Tieto sú ukladané serverom na počítači návštevníka webovej stránky. Súbor cookie obvykle obsahuje názov domény, z ktorej pochádza, svoju dobu uchovávania na konečnom zariadení, ako aj individuálne, náhodne vybraté identifikačné číslo súboru. Informácie, ktoré sú zhromažďované pomocou takýchto súborov pomáhajú prispôsobiť web individuálnym preferenciám a skutočným potrebám užívateľov. Taktiež dáva možnosť spracúvať všeobecné štatistiky používania webu.
2. Subjektom, ktorý ukladá súbory cookies na konečnom zariadení užívateľa a, ktorý získava k nim prístup je operátor Filmbox Live.
3. Súbory cookies sú úplne bezpečné pre počítače, a hlavne, touto cestou sa do počítačov nemôžu dostať víry. Avšak užívateľ môže obmedziť alebo aj úplne vypnúť prístup súborov cookies do svojho počítača. V prípade použitia tejto možnosti bude navigácia na stránkach webu v podstate možná, avšak môže to mať za následok obmedzenie možnosti používania niektorých funkcií.
4. Súbory cookies sú uchovávané a používané operátorom na účely:
4.1. prispôsobenia a optimalizácie obsahu webu preferenciám užívateľa;
4.2. tvorenia štatistík, týkajúcich sa spôsobu používania webu užívateľmi, za účelom neustáleho zdokonaľovania obsahu a prehľadnosti webu;
4.2.1. udržania session užívateľa po prihlásení, vďaka čomu užívateľ nemusí na každej podstránke zadávať prihlasovacie meno a heslo.
5. V rámci webu sú používane nasledujúce typy súborov cookies:
5.1. "Dočasné" súbory cookies spojene so session zostávajú v prehliadači len počas session, t.j. do chvíle opustenia danej stránky.
5.2. "Trvalé" súbory cookies, zostávajú v prehliadači aj po ukončení session (pokiaľ nebudú odstránené užívateľom).
5.3. "Analytické" súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní danej stránky, ako napr. stránky, ktoré navštívil daný užívateľ a všetky chybové správy; nezhromažďujú informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu užívateľa a zhromaždené dáta sú zhromažďované takým spôsobom, že sa stávajú anonymné. Analytické súbory cookies slúžia na vylepšovanie fungovania webu.
5.4. "Funkčné" súbory cookies umožňujú stránke zapamätať si všetky výbery vykonané na webe (ako napr. veľkosť písma, prispôsobenie stránky) a umožňujú realizáciu takých služieb, ako napr. pridávanie komentárov na niečím blogu.
6. Užívatelia webu si môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies. Podrobné informácie týkajúce sa obsluhy súborov cookies sú dostupné v nastaveniach prehliadača.
7. Operátor si vyhradzuje možnosť používať služby tretích subjektov v rozsahu spracovania štatistík týkajúcich sa používania webovej stránky. Takýmto subjektom nebudú poskytované žiadne identifikačné údaje našich užívateľov.
8. V reklamách umiestených na webových stránkach môžu byť používate cookies tretích subjektov, vďaka čomu poskytovateľ reklamy bude mať možnosť analýzy účinnosti reklamnej kampane. Tieto podmienky neupravujú pravidlá využitia mechanizmu cookies tretími subjektmi.

VI. PRÍSTUP K ÚDAJOM TRETÍCH OSÔB


1. K osobným údajom zhromažďovaným operátorom majú priamy prístup len oprávnení pracovníci alebo spolupracovníci operátora a oprávnené osoby, ktoré majú na starosti obsluhu webu, ktorým boli poskytnuté príslušné splnomocnenia.
2. Osobné údaje užívateľov môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným na prístup k ním na základe platných právnych predpisov, najmä príslušným justičným orgánom

Zabezpečenia a ochrana osobných údajov

Operátor vyhlasuje, že spracúva osobné údaje užívateľov v súlade so zákonom zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov a, že používa technické a organizačné prostriedky, ktoré zabezpečujú ochranu spracovávaných osobných údajov, primerané ohrozeniam a kategóriám chránených údajov, najmä zabezpečuje osobné údaje užívateľov pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, stratou alebo poškodením.

Platby podporované v InPlayer
Všetky práva vyhradené. Filmbox Live 2020.

Dobrý deň

Na základe Vašej požiadavky, sme zrušili Vaše predplatné Filmbox Live a vymazali Vaše osobné údaje.

Ak budete chcieť re-aktivovať Vaše predplatné, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailovej adresy: support@filmboxlive.com

Ďakujeme a veríme, že sa čoskoro rozhodnete opäť využívať naše služby.

S pozdravom,

Filmbox Live tím