Podmínky používání web stránkyPODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEB STRÁNKY FILMBOX LIVE

("Podmínky")


1. Podmínky určují pravidla používání web stránky Filmbox Live a práva a povinnosti uživatele spojené s používáním web-stránky.
2. Každý uživatel je povinen, v okamžiku zahájení používání webové stránky, se seznámit a dodržovat tato pravidla. Když nebudete akceptovat tato pravidla, nebudete moci používat tuto webovou stránku.
3. Pro používání web stránky jsou nutné: připojení na internet a internetový prohlížeč, který umožňuje otevírání a prohlížení webových stránek na displeji počítače nebo jiného elektronického zařízení.
4. Operátor si vyhrazuje právo samostatně rozhodovat o obsahu web stránky a uvádět změny a modifikace tohoto obsahu, bez nutnosti předem informovat uživatele o svých úmyslech a o rozsahu uváděných změn.
5. Operátor informuje, že na web stránkách se nacházejí texty chráněné autorskými právy, ochranné známky, loga, grafiky a jiné originální materiály a soubory.
6. Operátor si vyhrazuje právo provádět změny v těchto podmínkách v důsledku změny aktuálně platných právních předpisů, změn ve způsobu poskytování služeb nebo z jiných relevantních důvodů, o kterých bude uživatel informován v informaci o změnách obsahu těchto podmínek poslané na jeho emailovou adresu. Změny vstoupí v platnost ve chvíli poslání uživateli informace o změnách na jeho emailovou adresu. Tyto informace budou zveřejněny i na této webové stránce.
7. Podmínky vstupují v platnost v okamžiku jejich zveřejnění na této webové stránce.

Termíny použité v Podmínkách znamenají:


Paušál - měsíční poplatek za používání Služeb v daném balíku, hrazen uživatelem operátorovi za podmínek uvedených v těchto Podmínkách;
Aplikace - webové stránky, widgety, softwary, které spolupracují se službou Filmbox;
Heslo - unikátní údaje představující kombinaci písmen, čísel nebo symbolů, stanovené uživatelem během registrace na webové stránce za účelem jeho jednoznačné identifikace, které umožňují uživateli přístup k účtu;
Účet - podstránka webu, v rámci které jsou shromažďovány m.in. informace o službách poskytovaných uživatelům, platbách apod.;
Operátor - operátorem webu Filmbox Live je společnost "Mediabox Broadcasting International“ Ltd, Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London W4 5YA, UK, Trade Register No. 8353015;
Software - program, který slouží na streamování dat, používaný operátorem za účelem přijímání služeb Filmbox uživatelům;
Web/Služba - znamená internetovou streamovací službu, která umožňuje svým uživatelům přístup k filmům, televizním pořadům, seriálům a lineárním televizním kanálům ("Obsahy") v podobě placených balíčků, posílaných přes stream dat k připojeným na internet zařízením uživatelů;
Uživatel - fyzická osoba plně schopna právních úkonů, používající službu, která má účet na webu Filmbox Live, která je spotřebitelem a také nezletilá osoba, která má souhlas právního zástupce, která se vědomě rozhodla pro koupi paušálu na daný balík služeb.

Platby


Při koupi paušálu Filmbox Live, uživatel vědomě dává souhlas a opravňuje operátora služby Filmbox Live na účtování měsíčního paušálního poplatku ve výši 19,90 PLN a zavazuje se hradit veškeré další poplatky, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním služby Filmbox Life, ve zvolené během registrace formě úhrady (nebo v jiné platební formě v případě uvedení takové informace), o čemž uživatel bude pokaždé informován. Je nutné si pamatovat, že ceny a poplatky se mohou měnit po předchozím oznámení uživatelům, které bude mít emailovou podobu. Paušální poplatek bude účtován na začátku zúčtovacího období za každý následující měsíc a to do doby, kdy uživatel zruší používání služby. Navštivte webovou stránku Filmbox Live a klikněte na záložku "Můj účet" a zkontrolujte si datum prodloužení dalšího paušálního období. Platby budou účtovány v měsíčních obdobích, v den zahájení kalendářního měsíce odpovídajícího datu zahájení hrazení paušálu. Úhradu paušálu se považuje za zrealizovanou po zaúčtování příslušné částky na bankovní účet operátora. V případě kdy den úhrady paušálu vychází na den, který není zohledněn v daném měsíci, operátor zatíží účet uživatele úhradou v poslední den tohoto měsíce. Například, když je začátek paušálu nebo paušální poplatek splatný dne 31. ledna, následující paušální poplatek je splatný 28. února a všechny platby budou účtovány podle tohoto systému. Uživatel bere na vědomí, že částka účtovaná každý měsíc může být pro každý měsíc jiná, protože může zahrnovat různé částky vyplývající z akčních nabídek a / nebo ze změny balíčku / balíčků, a v souvislosti s tím, uživatel opravňuje operátora služby Filmbox Live na účtování mu plateb, které vyplývají z tohoto titulu a, jejichž zúčtování bude provedeno v měsíčním období. Pro některé platební formy, banka nebo organizace, která vydává platební karty, může účtovat transakční poplatek nebo jiné související poplatky. O možných poplatcích se informujte ve Vaší bance nebo v organizaci, která vydala Vaši platební kartu. Pokud uživatel je oprávněn a souhlasil s bezplatnou zkušební dobou, platební forma bude platná po dobu cca jednoho týdne ode dne zahájení zkušební doby; poplatek nebude zaúčtován, pokud uživatel zruší subskripci před zakončením bezplatné zkušební doby. Operátor služby Filmbox Live si vyhrazuje právo na provádění předběžné autorizace karty uživatele, v očekávání na úhradu paušálního poplatku nebo jiných poplatků souvisejících s používáním služby Filmbox Live. Úhradu paušálu se považuje zrealizovanou po zaúčtování příslušné platby na bankovní účet operátora. V jakémkoliv momentě, z jakéhokoliv důvodu, operátor služby Filmbox Live, může poskytnout vrácení nákladů, slevu nebo jiné výhody pro některé nebo pro všechny uživatele ("bonusy"). Výše a forma takových bonusů, jakož i rozhodnutí o jejich poskytnutí, závisí výhradně na rozhodnutí operátora. Získání bonusu v žádném případě neopravňuje k získávání podobných bonusů v budoucnu, ani v žádném případě nezavazuje operátora služby Filmbox Live na poskytování takových bonusů v budoucnu. Operátor služby Filmbox Live má právo měnit poplatky po předchozím informování uživatelů o těchto změnách emailem. Pokud uživatel bude chtít použít jinou formu platby nebo, pokud vznikne změna způsobu platby, ztráta platební karty nebo ukončení platnosti platební karty, uživatel má právo měnit informace týkající se formy platby, a to tak, že navštíví tuto webovou stránku a otevře záložku "Můj účet ". Pokud změna formy platby se koná po uplynutí platnosti a informace o způsobu platby nebo o zrušení účtu nebyly změněny, uživatel souhlasí, že bude pokračovat v účtování poplatků podle předchozí formy a je nadále odpovědný za vznik jakýchkoli nedoplatků spojených s používáním služby. Pokud se uživatel zapsal na odběr služby Filmbox Live prostřednictvím svého účtu na iTunes, jako způsobu platby, a chce paušál Filmbox Live v jakékoliv chvíli zrušit, včetně zkušební doby, může to udělat tak, že se přihlásí na svůj účet iTunes a vypne možnost automatické aktualizace. Všechny informace týkající se takového paušálu je možné získat i při návštěvě svého účtu na iTunes.

Právo odstoupit od smlouvy


Uživatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb uzavřené s operátorem, a to v termínu do 14 dnů ode dne zakoupení paušálu Filmbox Live, v souladu s čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014, o právech spotřebitelů (Sb. Ze dne 24. června 2014. V případě, že uživatel využije své právo na odstoupení od smlouvy, uživateli bude vrácen zaplacený paušální poplatek, který bude snížen v poměru k době, kdy uživatel používal službu.

Dostupnost a kvalita odběru


Dostupnost filmů a TV pořadů se může lišit v čase, v závislosti na území. Kvalita zobrazování filmů a TV pořadů se může lišit v závislosti od počítače a zařízení k odběru a může být ovlivněna mnohými faktory, jako např. lokalizace, šířka pásma a / nebo rychlost připojení na internet. Někdy, na začátku zobrazování filmu nebo TV pořadu na web Filmbox Live, může vzniknout zpoždění vyplývající z bufferování dat v zařízení. Časté startování a zastavování filmů a / nebo TV pořadů může způsobit zpomalení odesílání dat a sekání obrazu. Ve většině případů to bude trvat méně než několik minut. Uživatel je zodpovědný za všechny poplatky za přístup k internetu za účelem používat tuto službu. Za účelem získat informace o případných poplatcích spojených s používáním internetu, kontaktujte Vašeho dodavatele internetu. Operátor nedeklaruje ani neposkytuje záruku na kvalitu přenosu dat k zařízení. Služba Filmbox Live je subskripční web, který umožňuje svým uživatelům přístup k filmům a TV pořadům formou streamování dat do zařízení uživatele, které jsou připojeny na internet. Tato zařízení jsou vyráběny a prodávány nezávislými firmami, které nejsou svázány s operátorem. Operátor si vyhrazuje právo na provádění změn ve způsobu fungování služeb, o čemž uživatel bude informován v informaci o změnách, která bude poslána na jeho emailovou adresu a také zveřejněna na této webové stránce. Popis fungování webu Filmbox Live, umístěný v těchto podmínkách, by měl být považován za zavazující pro operátora na poskytování služeb stejným, nezměněným způsobem v budoucnosti. Operátor webu Filmbox Live přijme veškerá opatření, aby kontroloval kvalitu poskytované služby.

Doba zahájení


Zahájení sledování filmu nebo TV pořady závisí na několika faktorech, včetně místa, kde se nacházíte, dostupnosti daného filmu nebo TV pořadu a konfiguraci zařízení pro přehrávání video souborů na daném počítači. Například rychlé akční scény nebo speciální efekty na začátku filmu nebo TV pořadu mohou trochu opozdit dobu startu. Navíc je vyžadován stálý, nerušený přístup k internetu během sledování filmu nebo TV pořadu.

Požadavky na PC a omezení týkající se zařízení


Pro sledování obsahů dostupných ve službě Filmbox Live prostřednictvím počítače, zařízení musí splňovat určité požadavky na systém, které umožňují přehrávání video souborů ve formě streamování dat.

Územní omezení


Přístup k danému filmu nebo TV pořadu na webu Filmbox Live je možný pouze na místech, kde je nabízena služba Filmbox Live a kde operátor má licenci na daný film nebo TV pořad. Proto sdílení obsahů závisí na místě, ze kterého se uživatel připojuje a na kterém se nachází. Operátor bude používat dostupnou technologii pro kontrolu geografické lokalizace uživatele.

Software pro přenos a odběr streamu dat


Software na streamování dat používaný operátorem je zpracován operátorem nebo pro něj a je navržen tak, aby umožnil okamžitý stream dat do zařízení uživatele za účelem odběru služby Filmbox Live. Tento software je na výhradní licenci operátora a, na základě těchto podmínek, může být využíván pouze pro používání služby Filmbox Live. Software na odběr streamu dat může záviset na jednotlivém zařízení a nosiči, a funkce se mohou lišit v závislosti od zařízení. Například software může být součástí zařízení na odběr služby Filmbox Live nebo může být stažen na zařízení, jako např. počítače, smartphony nebo tablety, nebo tento software může být dostupný i na optickém disku (CD) pro využití na jiných zařízeních. Nezaručujeme fungování tohoto softwaru, včetně stálé kompatibility s našimi službami. Uživatel nesmí kopírovat ani zveřejňovat software, nesmí dekompilovat, modifikovat nebo kopírovat software nebo jeho jakoukoli část. Jakékoliv neautorizované používání softwaru je přísně zakázáno a v takovém případě si operátor vyhrazuje právo okamžitě přerušit přístup ke službě Filbox Live, a to v jakémkoliv momentě a bez předchozího upozornění. Operátor nezaručuje, že software používaný na odběr služby Filmbox Live bude kompatibilní se softwarem na streamování dat ani nezaručuje, že nepoškodí nebo nebude rušit fungování jiného softwaru nebo zařízení. Navíc zařízení na odběr služby Filmbox Live jsou vyráběna a prodávána firmami, které jsou nezávislé a nesvázány s operátorem. Zařízeními pro odběr služby Filmbox Live se rozumí všechna elektronická zařízení, která jsou určena k dekódování, včetně dekódování filmů a TV pořadů z nabídky Filmbox Live přenášených prostřednictvím internetu. Tato zařízení mohou představovat počítače, mobilní zařízení, set-top-boxy, dekodéry, Blu-ray a DVD přehrávače připojené na internet, HD televizory připojené na internet a herní konzole. Operátor nenese odpovědnost ani jinak nezaručuje spolehlivost těchto zařízení, včetně nepřerušené shodnosti zařízení se službami Filmbox Live. Používaje služby Filmbox Live, uživatel souhlasí, že bude používat výhradně zařízení autorizovaná výrobcem, který poskytuje veškeré záruky spojené s otázkami ohledně fungování zařízení. Všechny otázky spojené s používáním služby Filmbox Live, včetně všech systémových požadavků, jsou zahrnuty a vymezeny těmito podmínkami. Na přání dodavatelů obsahu nebo z důvodu technických omezení nebo i v důsledku rozhodnutí operátora nebo z jakéhokoli jiného důvodu, některé nebo všechny filmy a TV pořady mohou nebýt dostupné na odběr prostřednictvím služby Filmbox Live.

Heslo


Uživatel, který si vytvořil účet na webu Filmbox Live, a který určil způsob platby je označován jako Majitel účtu. Majitel účtu má přístup a kontrolu nad účtem Filmbox Live. Majitel účtu provádí kontrolu nad účtem prostřednictvím zadání hesla. Za účelem si udržet výhradní kontrolu, Majitel by neměl prozrazovat heslo třetím osobám. Navíc, pokud Majitel nechce, aby jiné osoby jeho jménem kontaktovali Zákaznické oddělení webu Filmbox Live, s tím, že se obává potenciálního vydávání se za něj třetími osobami, Majitel účtu by neměl prozrazovat třetím osobám údaje týkající se způsobu platby (např. poslední čtyřčíslí své kreditní nebo platební karty nebo e-mailové adresy). Když pro domácnost je jen jedno společné heslo k službě Filmbox Live, Majitel účtu zajišťuje, že se členové jeho domácnosti zavazují používat službu Filmbox Live v souladu s těmito podmínkami a, že Majitel účtu nese odpovědnost za činnosti členů své domácnosti.

Aplikace


Aplikace mohou importovat údaje na účet uživatele a stahovat data z účtu uživatele. Tyto aplikace představují pouze pomůcku pro uživatele a operátor nenese odpovědnost a neschvaluje obsah takových aplikací. TAKOVÉ APLIKACE JSOU MAJETKEM A jsou obsluhovány TŘETÍMI OSOBAMI, KTERÉ NEJSOU SVÁZÁNY NEBO SPONZOROVANÉ OPERÁTOREM A KTERÉ MOHOU NEBÝT PŘIPUŠTĚNY K POUŽITÍ V NĚKTERÝCH ZEMÍCH. Některé z takových aplikací mohou používat registrované obchodní značky a značky: Filmbox a Filmbox Live. Pokud na webové stránce Filmbox Live není uvedeno jinak, operátor není zodpovědný za aplikace a neschvaluje obsahy takových aplikací. Je potřeba, abyste samostatně rozhodli, zda chcete používat tyto aplikace. Pokud uživatel souhlasí s jejich použitím, dělá to na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost. Aplikace může mít účinek, připojovat se nebo shromažďovat a / nebo stahovat informace z a na účet uživatele služby Filmbox Live. Když uživatel používá takové aplikace, vyjadřuje souhlas s: (i) výměnou informací týkajících se účtu Filmbox Live, (ii) používáním informací obsažených na jeho účtu, (iii) zveřejněním osobních a jiných údajů uživatele, i když operátor nedal nebo neposkytl souhlas k předání těchto informací a (iv), že aplikaci používá NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST a, že za zveřejnění jakýchkoli informací z účtu Filmbox Live při používání aplikace, operátor nenese odpovědnost. Důkladně si přečtěte informace uvedené v polích a jiných zobrazujících se oknech během přihlašování, které se týkají informací o případném sdílení informací o účtu Filmbox Live z / nebo prostřednictvím jiných prostředků uvedených v aplikaci. Navíc, v licenční smlouvě uživatele, všechny podmínky používání a / nebo jiné dokumenty nebo materiály označené poznámkou Aplikace, budou upravovat podmínky používání této aplikace. V každém okamžiku lze odvolat přístup aplikace k účtu Filmox Live, ale informace sdílené před odvoláním mohou se stále zobrazovat nebo mohou být jiným způsobem používány aplikací v závislosti na zásadách jejího fungování. V případě dotazů pochybností, stížností nebo nároků vůči aplikaci je nutné kontaktovat technickou podporu nebo personál aplikace a ne webu Filmbox Live, okrem případu, že na webové stránce Filmbox Live bylo uvedeno jinak. OPERÁTOR NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI PROBLÉMY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO APLIKACÍ.

Záruky a omezení odpovědnosti


WEB FILMBOX LIVE, VČETNĚ JEHO WEBOVÉ STRÁNKY A ROZHRANÍ UŽIVATELE A VŠECH S NIMI SPOJENÝCH OBSAHŮ A SOFTWARŮ, JINÝCH VLASTNOSTÍ NEBO FUNKCÍ SPOJENÝCH SE SLUŽBOU FILMBOX LIVE, JE DODÁVANÝ V TAKOVÉ FORMĚ, JAKÁ JE MOMENTÁLNĚ DOSTUPNÁ. WEB FILMBOX LIVE A JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI TYPU VZHLEDEM K SLUŽBĚ FILMBOX LIVE, INTERNETOVÉ STRÁNKY A ROZHRANÍ UŽIVATELE ANI OHLEDEM ŽÁDNÝCH SOUVISEJÍCÍCH S NIMI OBSAHŮ A SOFTWARŮ. OPERÁTOR NEZARUČUJE ANI NEUJIŠŤUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY FILMBOX LIVE NEBUDE PŘERUŠOVÁNÉ NEBO BEZCHYBNÉ A UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE OPERÁTOR MŮŽE ODSTRANIT NEBO PROVÉST PŘÍSLUŠNĚ ZMĚNY JEDNOHO NEBO VŠECH HLEDISEK TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY FILMBOX LIVE, VČETNĚ FILMŮ / FUNKCÍ, BEZ ODŠKODNĚNÍ NEBO OZNÁMENÍ. Bez vlivu na výše uvedené, web Filmbox a jeho poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za jakékoli: (i) chyby nebo nedostatky v obsahu dodávaném službou Filmbox Live nebo na webové stránce Filmbox Live nebo v rozhraních uživatele, (ii) doporučení a rady Zákaznického oddělení, ( iii) jakékoliv poruchy nebo výpadky dostupnosti služby Filmbox Live a / nebo webové stránky nebo rozhraní uživatele, (iv) a jakost zobrazování jakýchkoli obsahů obsažených na internetové stránce Filmbox Live, v rozhraní uživatele, nebo jiným způsobem a (v) a jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z používání obsahů umístěných na internetové stránce Filmbox Live, rozhraní uživatele nebo jiným způsobem pomocí samotné služby Filmbox Live, včetně všech ztrát nebo škod, které vzniknou v souvislosti se stahováním a / nebo užíváním jiného softwaru, než je stanoven, včetně nářadí pro dálkovou pracovní plochu nabízenou zákaznickým oddělením, optických nosičů (CD) nebo v důsledku jednání jiných uživatelů služby Filmbox Live nebo fungování internetové stránky Filmbox Live nebo rozhraní uživatelů. V ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU WEB FILMBOX LIVE A JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, V TOM NAPŘ. ZÁRUKU USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠITELNOSTI. Navíc operátor nezaručuje, že informace dostupné na webové stránce Filmbox Live jsou přesné, úplné a platné. Operátor nedává žádné prohlášení ohledně obsahů umístěných ve filmech a televizních pořadech dostupných v službě Filmbox Live nebo ohledně popisů obsahu filmů a seriálů obsažených na internetové stránce Filmbox Live a rozhraní uživatele, Operátor neprohlašuje a nezaručuje, že používání služby Filmbox Live bude volné od rušeni, ztráty údajů, korupce, přepadení, vírů, poruch, útoků hackerů, porušování bezpečnosti nebo jiného napadení a nenese odpovědnost za žádnou z výše uvedených možností. Žádné ústní nebo písemné informace nebo rady poskytnuté webem Filmbox Live nebo jím oprávněným zástupcem nemohou tvořit základ pro zaručení získání odškodnění od operátora nebo od jeho obchodního partnera. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OPERÁTOR NEBO JEHO DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEBO KTERÝKOLIV Z JEHO AKCIONÁŘŮ, ŘEDITELŮ, ÚŘEDNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCE NEODPOVÍDÁ (SPOLEČNĚ NEBO INDIVIDUÁLNĚ) ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO SEKUNDÁRNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVAT, ZE ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI NEBO JINÉ KOMERČNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, TAK V PŘÍPADĚ, KDY UŽIVATELÉ BYLI SEZNÁMENI S MOŽNOSTÍ VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, JAKO I NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORETICKÉ ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z / NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO ČINNOSTÍ SLUŽBY FILMBOX LIVE, JEJÍ WEBOVÉ STRÁNKY A ROZHRANÍ UŽIVATELE A VŠECH OBSAHŮ A SOFTWARU SOUVISEJÍCÍHO SE SLUŽBOU FILMBOX LIVE, VČETNĚ OPTICKÝCH NOSIČŮ (CD), JINÝCH FUNKCÍ NEBO O S NIMI SPOJENÝMI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY FILMBOX LIVE, VČETNĚ INTERNETOVÉ STRÁNKY A ROZHRANÍ UŽIVATELE, Z JAKÝCHKOLI OBSAHŮ A SOFTWARU SPOJENÉHO SE SLUŽBOU FILMBOX LIVE (KROMĚ SITUACÍ VYMEZENÝCH ZÁKONEM), NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU JEDNOMĚSÍČNÍHO PAUŠÁLNÍHO POPLATKU. TATO OMEZENÍ PLATÍ, I KDYŽ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY NESPLNILY SVOU HLAVNÍ ROLI. POKUD JAKÝKOLI STÁTNÍ ÚŘAD BUDE POVAŽOVAT KTEROUKOLI ČÁST TOHOTO ODDÍLU NEBO OSTATNÍCH BODŮ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VČETNĚ ČÁSTI TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY SOUKROMÍ NEBO LICENČNÍ SMLOUVY, ZA NEPRAVOMOCNÉ, TATO ČÁST SE STANE NEPLATNOU, A ODPOVĚDNOST ZA TUTO ČÁST BUDE VYMEZENA V NEJPLNĚJŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. OPERÁTOR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR SLUŽBY FILMBOX LIVE A ZA JEJICH SHODNOST SE SLUŽBOU. Dodatečné vyhrazení nebo omezení odpovědnosti mohou být obsaženy v licenčních smlouvách uzavřených s třetími osobami, týkajícími se používání softwaru, se kterými uživatel vyjadřuje souhlas za účelem získat přístup k službám Filmbox Live.

Licenční smlouva konečného uživatele


UŽIVATEL, KDYŽ STAHUJE A / NEBO POUŽÍVÁ SOFTWARE A / NEBO APLIKACE DODÁVANÉ OPERÁTOREM NEBO JEHO JMÉNEM NEBO JMÉNEM JEHO PARTNERŮ, V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY FILMBOX LIVE, POTVRZUJE A SOUHLASÍ, ŽE SI (1) PŘEČETL SMLOUVU UŽIVATELE (LICENČNÍ SMLOUVA), (2) POROZUMĚL JÍ; (3) ZAVAZUJE SE DODRŽOVAT PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY A, ŽE (4) SOUHLASÍ S TÍM, ŽE MU, BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, BUDE POSÍLANÁ AKTUALIZOVANÁ VERZE SOFTWARU. POKUD UŽIVATEL NEAKCEPTUJE UVEDENÉ PODMÍNKY, SOUHLASÍ, ŽE NEBUDE MU POSKYTNUTA LICENCE K POUŽITÍ SLUŽEB FILMBOX LIVE A NEBUDE POUŽÍVAT SOFTWARE.

Všeobecné podmínky


Tato licenční smlouva obsahuje podrobnosti ohledně omezeného práva a licence na používání softwaru pouze za účelem používání služby Filmbox Live. Tato smlouva je uzavřena mezi uživatelem a operátorem Filmbox Live a nikoli třetí osobou, ve chvíli zakoupení paušálu na službu. Období, na které je uzavřena licenční smlouva odpovídá období, za které byl uhrazen paušální poplatek. Software obsahuje materiály, které jsou chráněny autorským právem a jinými předpisy týkajícími se duševního vlastnictví / autorských práv a ustanoveními mezinárodních dohod, které platí ve Spojených Státech a na jiných územích.
1. Software je licencován operátorem a ne prodáván nebo předán do užívání, k použití výhradně v souladu s podmínkami této licenční smlouvy a všechna práva, která nebyla jednoznačně poskytnuta odběrateli licence, jsou vyhrazeny pro operátora a pro každou třetí stranu, která má vlastnická práva na uvedený software a dokumentaci. Uživatel nemůže svévolně odstraňovat žádná vlastnická práva operátora nebo třetí osoby, z jakékoliv dokumentace nebo softwaru. Práva předána v souladu s podmínkami této licenční smlouvy zahrnují všechny aktualizace softwaru, které nahrazují a / nebo doplňují originální software. Operátor si vyhrazuje právo provádět změny v této licenční smlouvě v důsledku nutnosti přizpůsobení této licenční smlouvy aktuálně platným právním předpisům, změnám ve způsobu poskytování služeb nebo z jiných relevantních důvodů, o kterých bude uživatel informován v informaci o změnách obsahu této licenční smlouvy, poslané na jeho emailovou adresu a umístěné na této internetové stránce. Poslední doručená verze této licenční smlouvy nahrazuje všechny předchozí verze. Používání softwaru po provedení změn znamená akceptaci uvedených změn.
2. Povolené použití / omezení
2.1Operátor poskytuje nevýhradní, omezenou, osobní a nepřenosnou licenci (která, pro účely této licenční smlouvy, zahrnuje i členy nejbližší rodiny, za kterých bude uživatel odpovědný v rámci této smlouvy, jakož i jiných uživatelů, kteří používají zařízení na odběr služby Filmbox Live, ke kterému budou mít přístup, a za které bude uživatel také odpovědný v rámci této smlouvy) za podmínky a se souhlasem s omezeními uvedenými v této licenční smlouvě, spojenými s instalací a používáním softwaru dodaného operátorem nebo jeho jménem.
2.2 Software je určen výhradně na vlastní, nekomerční užití a nemůže být používán na pracovišti, v jakýchkoliv kancelářských zařízeních, pro účely zisku nebo ve prospěch jakékoli jiné osoby nebo subjektu.
2.3 Podmínkou omezené licence na software, poskytnuté v této licenční smlouvě, pokud není výrazně uvedeno jinak, nebo že není v souladu se zákonem, je to, že uživatel NESMÍ: 1. publikovat, zveřejňovat, pronajímat, modifikovat, půjčovat, rozšiřovat ani vytvářet odvozená díla (kopie) na základě tohoto softwaru nebo jeho části; 2. kopírovat, dokompletovat, demontovat, překládat, adaptovat a / nebo jiným způsobem předělávat software do podoby čitelné pro člověka; 3. vytvářet zdrojový kód ze strojového kódu softwaru; 4. transmitovat nebo sdílet software v internetové, ethernetové nebo jiné síti, kde služba Filmbox Live může být používána více počítači nebo zařízeními současně; 5. pokoušet se vytvořit oddělený produkt ze softwaru třetí strany obsaženého v softwaru; 6. provádět žádné činnosti, které by mohly porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva operátora nebo třetí osoby, která prodává software; 7. sublicencovat nebo cedovat software; 8. sledovat jakékoliv filmy a televizní pořady v jiném státě, než je území státu nebo lokalizace autorizovaná operátorem (Území), a 9. sledovat filmy a televizní pořady mimo území; Operátor může používat technologická řešení pro kontrolu lokalizace uživatele.
2.4. V případě, že uživatel odinstaluje software, již nebude moci používat tento software ke zhlédnutí filmů a TV pořadů, zpřístupňovaných v rámci služby Filmbox Live.
2.5.Uživatel nemá vlastnická práva na software. Naopak, má omezenou licenci na používání softwaru, pokud tato licenční smlouva zůstává v platnosti. Vlastnické právo na software, jako i všechna práva duševního vlastnictví stále vlastní operátor a / nebo jeho poskytovatelé licencí. Jakékoliv jiné použití jinými osobami, firmami, korporacemi, úřady nebo jinými subjekty je zakázáno a představuje porušení ustanovení této licenční smlouvy.
3. Kontent třetí strany / Software třetí strany
3.1. Titul a právo duševního vlastnictví a všechny obsahy dostupné přes nebo prostřednictvím softwaru patří příslušnému majiteli. Takové obsahy jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy nebo jinými právy duševního vlastnictví a vztahují se na ně podmínky používání dohodnuté s třetí stranou, která poskytuje obsah. Kromě práva k nahlédnutí do obsahů třetí strany, licenční smlouva nedává právo kopírovat, rozšiřovat, vyrábět podobné obsahy nebo odvozené obsahy, veřejně zobrazovat nebo jinak zneužívat obsah. Je zakázáno se podílet nebo zjednodušovat neautorizovaný P2P přístup k obsahu jakékoli jiné třetí osobě, jakož i neautorizované zveřejňovat, sdílet, posílat, stahovat nebo jiným způsobem distribuovat obsahy třetími osobami.
3.2 Existují programy, které jsou součástí softwaru, které byly operátorovi licencované třetí stranou. Termín "software" v tomto popisu se vztahuje na takový, poskytnutý třetí stranou, software, na který se výrazně vztahuje vlastnické právo nebo jiná speciální práva, které patří operátorovi. Stejné podmínky, včetně všech omezení, uvedených v této licenční smlouvě, se vztahují na každý program poskytnutý třetími stranami, který je součástí softwaru. Některé programy uvedené v bodě 10 níže (Poznámky), mohou obsahovat dodatečné poznámky a / nebo omezení.
4. Operátor může automaticky poslat aktualizovanou verzi softwaru, v případě, že uživatel používá software nebo službu Filmbox Live nebo v souvislosti s používáním uživatelem zařízení na odběr služby Filmbox Live. Případně, operátor může vyžadovat souhlas s aktualizaci softwaru ("aktualizace softwaru") před používáním, instalací nebo získávání přístupu k tomuto softwaru. Pokud uživatel nesouhlasí s aktualizací softwaru, nebude moci používat nebo mít přístup k softwaru nebo k službě Filmbox Live.
5. Software může poskytnout operátorovi informace spojené s používáním služby Filmbox Live uživatelem, a to včetně sledování filmů a televizních pořadů (a jejich částí), množství času stráveného sledováním, informací týkajících se počítačového systému, jako jsou např. unikátní identifikátor zařízení, operační systém uživatele, používaný software, množství dostupného prostoru na disku a internetové připojení a interakce uživatele s uvedeným softwarem. Tyto informace, mimo jiné, umožňují operátorovi řízení práv spojených s obsahy, umožňují používání softwaru za účelem účinného vymáhání podmínek a za účelem posilování a zdokonalování softwaru a služby Filbox Live.
6. Tato licenční smlouva je platná do momentu jejího ukončení. Práva uživatele v rámci této licenční smlouvy mohou být odebrány operátorem a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Navíc, tato licenční smlouva bude ukončena v případě, že operátor zjistí porušení kteréhokoli ustanovení této licenční smlouvy uživatelem. Žádné zřeknutí se práv nebo ustanovení této smlouvy operátorem nepředstavuje zřeknutí se práv vyplývajících z předchozího titulu, současné nebo následovné porušení stejného nebo jiných ustanovení této smlouvy, a zřeknutí se práv nebude účinné, pokud nebylo podáno písemně a podepsáno oprávněným zástupcem operátora. Všechny předpisy, které se týkají důvěrnosti, vlastnických práv a nezveřejňování informací jsou platné i po rozvázání této licenční smlouvy. Používání služby Filmbox Live uživatelům závisí na shodnosti jeho systému se softwarem služby Filmbox Live. Tyto požadavky se mohou časem měnit. Kontrola shodnosti systémových požadavků se softwarem je na straně uživatele. V případě vypovězení této licenční smlouvy, uživatel přestane používat software k obsluze služeb Filbox Live a je povinen zničit všechny kopie a to tak úplné, tak částečné, tohoto softwaru, které byly staženy.
7. Výše uvedené zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti uvedené v podmínkách platí i pro tuto licenční smlouvu, software a pro používání tohoto softwaru. Operátor nezaručuje, že chyby softwaru budou opraveny.
8. Jakékoliv dotazy, reklamace a nároky týkající se softwaru nebo používání Filmbox Live posílejte na emailovou adresu support@filmboxlive.com.
9. Reklamace budou zváženy operátorem v termínu 14 dnů od jejich obdržení. Odpověď bude odeslána elektronicky na emailovou adresu uživatele. V případě nezohlednění reklamace, uživatel může uplatňovat své nároky cestou soudního řízení před příslušným soudem, v souladu s předpisy občanského zákoníku o obecné příslušnosti.

POLITIKA SOUKROMÍ

I. ROZSAH SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ


1. Správcem osobních údajů uživatelů webu je operátor Filmbox Live.
2. Operátor shromažďuje následující údaje osob, které používají jeho službu:
2.1. Jméno a příjmení
2.2. Emailová adresa
2.3. Telefonní číslo
2.4. Údaje týkající se kreditní karty (v případě výběru platby pomocí kreditní karty)
3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné ovšem nezbytné pro realizaci smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou, uzavřené mezi uživatelem a operátorem.

II. ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ


1. Veškeré údaje poskytované uživatelem budou používány operátorem výhradně za účelem uzavření a zformování obsahu licenční smlouvy mezi uživatelem a operátorem. Zpracování osobních údajů v tomto případě následuje v souladu s čl. 18 odst. 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. Z roku 2002 č. 144 pol. 104). Výše uvedené nevylučuje možnost zpracování poskytnutých osobních údajů, zejména emailové adresy, na zajištění kontaktu mezi uživatelem a operátorem.
2. Operátor, v souladu s ustanoveními čl. 23 odst. 1 bod 5 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů, je oprávněn, v rozsahu, který neporušuje předpisy tohoto zákona, zpracovávat osobní údaje uživatelů, za účelem realizace přímého marketingu poskytovaných služeb a pro účely použití svých nároků vyplývajících z titulu jeho podnikání.
3. V závislosti na poskytnutí souhlasu během vyplňování registračního formuláře, uvedená emailová adresa může sloužit na posílání operátorem bezplatného newsletteru, který obsahuje obchodní informace nebo reklamy, ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, v určitých časových intervalech.
4. V závislosti na poskytnutí souhlasu během vyplňování registračního formuláře, uvedené osobní údaje uživatele mohou být zpracovávány operátorem pro marketingové účely, ve smyslu předpisů zákona ze dne 29. srpna 1997, o ochraně osobních údajů.

III. PRÁVO PŘÍSTUPU


1. Uživatel má možnost rozhodnout, v jakém rozsahu budou používány osobní údaje. Uživatel může zejména podat prohlášení vůle, kterým zruší souhlas se zpracováváním jeho emailové adresy za účelem odesílání newsletteru.
2. Uživatel má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat své osobní údaje, dočasně nebo úplně zrušit souhlas s jejich zpracováváním nebo je odstranit, pokud jsou neúplné, neplatné, nepravdivé nebo byly shromážděny při porušení právních předpisů, nebo již nejsou potřebné k realizaci účelu, na který byly shromážděny.
3. Uživatel může podat námitku v případě zpracování jeho osobních údajů pro účely uvedené v čl. 23. odst. 1 bod 5 zákona o ochraně osobních údajů nebo v případě, že operátor má v úmyslu je používat pro marketingové účely, nebo vůči jejich předávání jinému správci údajů.
4. Všechny změny v rozsahu svých osobních údajů uživatel může provést tak, že odešle příslušné prohlášení vůle na adresu redakce webu, uvedenou na jeho internetové stránce.
5. Operátor si vyhrazuje právo odmítnout odstranit údaje uživatele, pokud jejich zadržení je nezbytné pro účely realizace nároků nebo, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

IV. IP ADRESA


1. Operátor si vyhrazuje možnost shromažďovat IP adresy uživatelů, které mohou být nápomocné při diagnostice technických problémů serveru, tvoření statistických analýz (např. určování, ze kterých regionů se zaznamenává nejvíce návštěv). Navíc, tyto adresy mohou být pomocně při správě a zdokonalování webu.

V. POLITIKA COOKIES


1. Web používá malé soubory, zvané cookies. Tyto jsou ukládány serverem na počítači návštěvníka webové stránky. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, z níž pochází, svou dobu uchovávání na konečném zařízení, jakož i individuální, náhodně vybrané identifikační číslo souboru. Informace, které jsou shromažďovány pomocí takových souborů, pomáhají přizpůsobit web individuálním preferencím a skutečným potřebám uživatelů. Také dává možnost zpracovávat obecné statistiky používání webu.
2. Subjektem, který ukládá soubory cookies na konečném zařízení uživatele a, který získává k nim přístup je operátor Filmbox Live.
3. Soubory cookies jsou zcela bezpečné pro počítače, a hlavně, touto cestou se do počítačů nemohou dostat viry. Nicméně uživatel může omezit nebo i úplně vypnout přístup souborů cookies do svého počítače. V případě použití této možnosti bude navigace na stránkách webu v podstatě možná, nicméně může to mít za následek omezení možnosti používání některých funkcí.
4. Soubory cookies jsou uchovávány a používány operátorem pro účely:
4.1. přizpůsobení a optimalizace obsahu webu preferencím uživatele;
4.2. tvoření statistik, týkajících se způsobu používání webu uživateli, za účelem neustálého zdokonalování obsahu a přehlednosti webu;
4.2.1. udržení session uživatele po přihlášení, díky čemuž uživatel nemusí na každé podstránce zadávat přihlašovací jméno a heslo.
5. V rámci webu jsou používány následující typy souborů cookies:
5.1. "Dočasné" soubory cookies spojené se session zůstávají v prohlížeči jen během session, tj. do chvíle opuštění dané stránky.
5.2. "Trvalé" soubory cookies, zůstávají v prohlížeči i po ukončení session (pokud nebudou odstraněny uživatelem).
5.3. "Analytické" cookies shromažďují informace o používání dané stránky, jako např. stránky, které navštívil daný uživatel a všechny chybové zprávy; neshromažďují informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele a shromážděná data jsou shromažďovány takovým způsobem, že se stávají anonymní. Analytické soubory cookies slouží na vylepšování fungování webu.
5.4. "Funkční" cookies umožňují stránce zapamatovat si všechny výběry provedené na webu (jako např. velikost písma, přizpůsobení stránky) a umožňují realizaci takových služeb, jako např. přidávání komentářů na něčím blogu.
6. Uživatelé webu si mohou kdykoliv změnit nastavení souborů cookies. Podrobné informace týkající se obsluhy souborů cookies jsou dostupné v nastavení prohlížeče.
7. Operátor si vyhrazuje možnost používat služby třetích subjektů v rozsahu zpracování statistik týkajících se používání webové stránky. Takovým subjektům nebudou poskytovány žádné identifikační údaje našich uživatelů.
8. V reklamách umístěných na webových stránkách mohou být použité cookies třetích subjektů, díky čemuž poskytovatel reklamy bude mít možnost analyzovat účinnost reklamní kampaně. Tyto podmínky neupravují pravidla využití mechanismu cookies třetími subjekty.

VI. PŘÍSTUP K ÚDAJŮM TŘETÍCH OSOB


1. K osobním údajům shromažďovaným operátorem mají přímý přístup jen oprávnění pracovníci nebo spolupracovníci operátora a oprávněné osoby, které mají na starosti obsluhu webu, kterým byla poskytnuta příslušná zmocnění.
2. Osobní údaje uživatelů mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným na přístup k nim na základě platných právních předpisů, zejména příslušným justičním orgánem.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Operátor prohlašuje, že zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů a, že používá technické a organizační prostředky, které zajišťují ochranu zpracovávaných osobních údajů, přiměřené ohrožením a kategoriím chráněných údajů, zejména zajišťuje osobní údaje uživatelů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, ztrátou nebo poškozením.

Platby podporované v InPlayer
Všechna práva vyhrazena. Filmbox Live 2015

Dobrý den

Na základě Vašeho požadavku, jsme zrušili Vaše předplatné Filmbox Live a vymazali Vaše osobní údaje.

Pokud budete chtít re-aktivovat Vaše předplatné, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy: support@filmboxlive.com

Děkujeme a věříme, že se brzy opět rozhodnete využívat naše služby.

S pozdravem,

Filmbox Live tým