Warunki korzystania z serwisuWARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU FILMBOX LIVE

(„Regulamin”)


1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Filmbox Live oraz prawa i obowiązki Użytkownika związane z użytkowaniem Serwisu.
2. Każdy Użytkownik z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www.
4. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu oraz do wprowadzania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników o swoich planach i zakresie wprowadzanych zmian.
5. Operator informuje, że w Serwisie znajdują się teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafika oraz inne oryginalne materiały i pliki.
6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, w wyniku konieczności dostosowania niniejszego Regulaminu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, zmian w sposobie świadczenia usług lub innych istotnych przyczyn, o których Użytkownik zostanie powiadomiony w informacji o zmianach w treści niniejszego Regulaminu, przesłanej na jego adres email. Zmiany wchodzą w życie z chwilą przesłania do Użytkownika, na jego adres email, informacji o zmianach. Zostaną one również opublikowane na niniejszej stronie internetowej.
7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:


Abonament - miesięczna opłata za korzystanie z Usługi w danym pakiecie uiszczana przez Użytkownika Operatorowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
Aplikacje - strony internetowe, widgety, programy, które współdziałają z Usługą Filmbox Live.
Hasło - unikalne dane stanowiące kombinację liter, liczb lub symboli określone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie w celu jego jednoznacznej identyfikacji, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do Konta;
Konto – podstrona Serwisu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o świadczonych na rzecz Użytkowników Usługach, płatnościach itp.;
Operator – operatorem Serwisu Filmbox Live jest firma: Mediabox Broadcasting International Ltd, Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London W4 5YA, UK, Trade Register No. 8353015;
Oprogramowanie - program służący do strumieniowego przesyłu danych używany przez Operatora w celu odbioru Usługi Filmbox Live przez Użytkownika;
Serwis/Usługa – oznacza internetową usługę subskrypcyjną umożliwiającą swoim użytkownikom dostęp do filmów, produkcji telewizyjnych, seriali oraz linearnych kanałów telewizyjnych („Treści”) w formie płatnych pakietów i przesyłaną strumieniem danych do podłączonych do Internetu urządzeń należących do Użytkowników;
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych korzystającą z Usługi, posiadającą Konto w Serwisie Filmbox Live, będącą konsumentem, jak również osobę małoletnią posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego, która świadomie zdecydowała się na wykupienie Abonamentu na dany pakiet usług.

Opłaty


Wykupując Abonament Filmbox Live, Użytkownik świadomie wyraża zgodę i upoważnia Operatora Usługi Filmbox Live do pobrania miesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości 19,90 PLN oraz zobowiązuje się do poniesienia wszelkich innych opłat mogących się pojawić w związku z korzystaniem z Usługi Filmbox Live w wybranej podczas rejestracji formie płatności (lub innej formie płatności w przypadku podania takiej informacji), o których Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany. Należy pamiętać, że ceny i opłaty mogą ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu Użytkowników w formie mailowej. Opłata abonamentowa będzie rozliczana na początku okresu rozliczeniowego i za każdy kolejny miesiąc, do czasu rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usługi. Odwiedź stronę internetową Serwisu Filmbox Live i kliknij w zakładkę "Moje konto", aby sprawdzić datę przedłużenia następnego okresu abonamentowego. Rozliczenie płatności następuje w okresach miesięcznych, w dniu rozpoczęcia miesiąca kalendarzowego odpowiadającego rozpoczęciu opłacania Abonamentu. Opłaty za Abonament uważa się za całkowicie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Operatora. W przypadku gdy zapłata za Abonament przypadła na dzień nie uwzględniony w danym miesiącu, Operator obciąży Konto Użytkownika obejmując opłatą ostatni dzień tego miesiąca. Na przykład, jeśli początek Abonamentu lub opłata abonamentowa przypada na dzień 31 stycznia, następny termin płatności to 28 luty i wszelkie płatności będą naliczane według tego systemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kwota naliczana co miesiąc może się różnić z miesiąca na miesiąc, ponieważ może obejmować różne należne kwoty wynikające z ofert promocyjnych i/lub ewentualnej zmiany pakietu/pakietów i w związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora Usługi Filmbox Live do obciążenia go płatnościami wynikającymi z tego tytułu, których rozliczenie nastąpi w okresie miesięcznym. Dla niektórych form płatności, bank lub organizacja wydająca kartę płatniczą może naliczać opłatę transakcyjną lub inne opłaty powiązane. Proszę zasięgnąć informacji w swoim banku lub organizacji wydającej kartę płatniczą o możliwych opłatach. Jeśli Użytkownik jest uprawniony, i zgodził się na bezpłatny okres próbny, forma płatności będzie ważna przez okres do około jednego tygodnia od daty rozpoczęcia w/w okresu próbnego; opłata nie zostanie pobrana, jeśli Użytkownik anulował subskrypcję przed ukończeniem darmowego okresu próbnego. Operator Usługi Filmbox Live zastrzega sobie prawo do okresowego dokonania autoryzacji karty Użytkownika oczekując na zapłatę Abonamentu lub dokonującego innych opłat związanych z użytkowaniem Usługi Filmbox Live. Opłaty za Abonament uważa się za całkowicie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Operatora. W dowolnym czasie, z dowolnego powodu, Operator Usługi Filmbox Live może zapewnić zwrot kosztów, rabat lub inne korzyści dla niektórych lub wszystkich Użytkowników („Bonusy). Wysokość i forma takich Bonusów, oraz decyzja o ich wprowadzeniu, zależą wyłącznie od decyzji Operatora. Otrzymanie Bonusów w żadnym przypadku nie uprawnia do otrzymywania podobnych Bonusów w przyszłości, ani też w żadnym wypadku nie zobowiązuje Operatora Usługi Filmbox Live do udzielania w/w Bonusów w przyszłości. Operator Usługi Filmbox Live ma prawo do zmiany opłat i należności po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o w/w zmianach e-mailem. Jeśli Użytkownik zechce skorzystać z innej formy płatności, lub jeśli następuje zmiana sposobu płatności, utrata karty płatniczej lub wygaśniecie jej daty ważności, Użytkownik ma prawo do edycji informacji dot. formy płatności, odwiedzając stronę internetową Serwisu i wchodząc w zakładkę "Moje Konto". Jeśli zmiana formy płatności następuje po upływie daty ważności, a informacja o formie płatności lub likwidacji Konta nie zostały zmienione, Użytkownik zgadza się na kontynuowanie rozliczeń zgodnie z poprzednią formy płatności i pozostaje odpowiedzialny za wszelkie zaległości związane z korzystaniem z Usługi. Jeżeli Użytkownik zapisał się do Serwisu Filmbox Live używając swojego konta w serwisie iTunes jako formy płatności i chce zrezygnować z Abonamentu Filmbox Live w dowolnym czasie, w tym podczas okresu próbnego, może tego dokonać odwiedzając swoje konto iTunes i wyłączając opcję automatycznego odnawiania. Wszelkie informacje rozliczeniowe dotyczące takiego abonamentu można również uzyskać odwiedzając konto w iTunes.

Prawo odstąpienia


Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w zakresie świadczenia Usługi, w terminie 14 dni od dnia wykupienia Abonamentu Filmbox Live zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty abonamentowej, która zostanie pomniejszona proporcjonalnie w stosunku do czasu korzystania przez Użytkownika z Usługi.

Dostępność i jakość odbioru


Dostępność filmów i programów TV może się różnić od czasu do czasu w zależności od terytorium. Jakość wyświetlania filmów i programów TV może różnić się w zależności od komputera i urządzenia do odbioru i może mieć na nią wpływ wiele czynników, takich jak lokalizacja, szerokości pasma i / lub szybkość połączenia z Internetem. Niekiedy przy rozpoczęciu pokazu filmu lub programu TV w Serwisie Filmbox Live może nastąpić opóźnienie wynikające z buforowanie danych do urządzenia. Częste uruchamianie i zatrzymywania filmów i/lub programów TV może powodować spowolnienie przesyłu danych i zatrzymanie obrazu. W większości przypadków będzie to trwało mniej niż kilka minut. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty za dostęp do Internetu w celu korzystania z niniejszej Usługi. Należy skontaktować się z dostawcą Internetu w celu otrzymania informacji o ewentualnych opłatach z tytułu użytkowania Internetu. Operator nie deklaruje ani nie udziela gwarancji co do jakości przesyłu danych do urządzenia. Usługa Filmbox Live jest serwisem subskrypcyjnym umożliwiającym swoim Użytkownikom dostęp do filmów i programów TV w formie przesyłu strumienia danych do urządzeń Użytkownika podłączonych do Internetu. Urządzenia te są wytwarzane i sprzedawane przez firmy niezależne i niezwiązane z Operatorem. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w sposobie działania Usługi, o których Użytkownik zostanie powiadomiony w informacji o zmianach, przesłanej na jego adres email oraz opublikowanych na niniejszej stronie internetowej. Opis działania Serwisu Filmbox Live umieszczony w niniejszym Regulaminie nie powinien być uważany za zobowiązujący Operatora do świadczenia Usługi w ten sam sposób, niezmiennie w przyszłości. Operator Serwisu Filmbox Live dokłada wszelkich starań by kontrolować jakość świadczonej Usługi.

Czas rozpoczęcia


Rozpoczęcie oglądania filmu lub programu TV zależy od wielu czynników, w tym od miejsc przebywania, dostępności danego filmu lub programu TV oraz konfiguracji urządzenia do odtwarzania plików video na danym komputerze. Na przykład, szybkie sceny akcji lub efekty specjalne podczas rozpoczęcia filmu lub programu TV mogą nieznacznie opóźnić czas startu. Ponadto, wymagane jest ciągłe i niezakłócone podłączenie do Internetu w trakcie oglądania filmu lub programu TV.

Wymagania dot. komputera osobistego oraz ograniczenia sprzętowe


Aby oglądać dostępne w Usłudze Filmbox Live Treści za pośrednictwem komputera osobistego, sprzęt musi spełniać określone wymagania systemowe pozwalające na odtwarzanie plików video w formie przesyłu strumienia danych.

Ograniczenia terytorialne


Dostęp do danego filmu lub programu TV w Serwisie Filmbox Live możliwy jest tylko w lokalizacjach, gdzie oferowana jest Usługa Filmbox Live i gdzie Operator jest w posiadaniu licencji na dany film lub program TV. Dlatego udostępnianie treści jest zależne od miejsca, z którego Użytkownik się znajduje i łączy się z Internetem. Operator będzie korzystać z dostępnej technologii, aby zweryfikować lokalizację geograficzną Użytkownika.

Oprogramowanie do przesyłu i odbioru strumienia danych


Oprogramowanie do strumieniowego przesyłu danych używane przez Operatora opracowane jest przez/lub dla Operatora i zaprojektowane w ten sposób, aby umożliwić natychmiastowe przesyłanie strumienia danych do urządzenia Użytkownika w celu odbioru Usługi Filmbox Live. Oprogramowanie to jest na wyłącznej licencji Operatora i na podstawie niniejszego Regulaminu może być wykorzystywane wyłącznie do korzystania z Usługi Filmbox Live. Oprogramowanie do obioru przesyłanego strumienia danych może zależeć od urządzenia i nośnika, a funkcje mogą się różnić pomiędzy urządzeniami. Na przykład, Oprogramowanie może być wbudowane w urządzenie do obioru usługi Filmbox Live lub może być do pobrania na urządzenia takie jak komputery osobiste, smartfony, czy tablety, jak również oprogramowanie to może być dostępne na optycznym dysku (CD) do wykorzystania w innych urządzeniach. NIE GWARANTUJEMY DZIAŁANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM STAŁEJ KOMPATYBILNOŚCI Z NASZYMI USŁUGAMI. Użytkownik nie może kopiować ani powielać Oprogramowania, nie może dekompilować, modyfikować lub kopiować Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części. Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z Oprogramowania jest ściśle zabronione i w takim wypadku Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania dostępu do Usługi Filmbox Live w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Operator nie gwarantuje, że Oprogramowanie używane do odbioru Usługi Filmbox Live będzie kompatybilne z oprogramowaniem do przesyłu strumienia danych ani nie gwarantuje, że nie uszkodzi lub nie zakłóci działania innego oprogramowanie lub sprzętu. Ponadto, urządzenia do obioru Usługi Filmbox Live są produkowane i sprzedawane są przez firmy niezależne i niezwiązane z Operatorem. Przez urządzenie do odbioru Usługi Filmbox Live rozumie się wszelki sprzęt elektroniczny, który jest przeznaczony do dekodowania, w tym do dekodowania filmów i programów TV z oferty Filmbox Live przesyłanymi przez Internet. Te urządzenia mogą obejmować komputery, urządzenia mobilne, set-top-boxy, dekodery, odtwarzacze Blu-ray i DVD podłączone do Internetu, telewizory HD podłączone do Internetu i konsole do gry. OPERATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE GWARANTUJE W INNY SPOSÓB WYDAJNOŚCI TYCH URZĄDZEŃ, W TYM NIEPRZERWANEJ ZGODNOŚĆ URZĄDZENIA Z USŁUGAMI FILMBOX LIVE. Korzystając z Usługi Filmbox Live, Użytkownik zgadza się korzystać wyłącznie ze sprzętu autoryzowanego producenta, który udziela gwarancji co do wszelkich kwestii związanych z działaniem urządzenia. Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Usługi Filmbox Live, w tym wszelkie wymagania systemowe są ujęte i ograniczone przez niniejszy Regulamin. Na życzenie dostawców treści lub z powodu ograniczeń technicznych lub w wyniku decyzji Operatora, czy z jakiegokolwiek innego powodu, niektóre lub wszystkie filmy i programy TV mogą nie być dostępne do odbioru za pośrednictwem Usługi Filmbox Live.

Hasło


Użytkownik, który utworzył Konto w Serwisie Filmbox Live i który określił sposób płatności określany jest jako Właściciel Konta. Właściciel Konta ma dostęp i kontrolę nad kontem Filmbox Live. Właściciel Konta sprawuje kontrolę nad Kontem poprzez wprowadzenie Hasła. W celu utrzymania wyłącznej kontroli, Właściciel Konta nie powinien ujawniać Hasła osobom trzecim. Ponadto, jeśli Właściciel Konta nie chce, aby inne osoby kontaktowały się w jego imieniu z Działem Obsługi Klienta Serwisu Filmbox Live obawiając się potencjalnego podszycia się pod Jego osobę, Właściciel Konta nie powinien ujawniać szczegółów dot. formy płatności (np. ostatnich czterech cyfry swojej karty kredytowej lub debetowej, lub adresów e-mail). Przez posiadanie wspólnego hasła do usługi Filmbox Live, właściciel Konta zapewnienia, że członkowie jego gospodarstwa domowego zobowiązują się do korzystania z Usługi Filmbox Live zgodnie z niniejszym Regulaminem i że właściciel Konta ponosi odpowiedzialność za działania członków swojego gospodarstwa domowego.

Aplikacje


Aplikacje mogą importować dane do Konta Użytkownika i pobierać dane od Użytkownika. Aplikacje te stanowią wyłącznie udogodnienie dla Użytkownika i Operator nie ponosi odpowiedzialności i nie zatwierdza treści takich Aplikacji. TAKIE APLIKACJE SĄ WŁASNOŚCIĄ I SĄ OBSŁUGIWANE PRZEZ STRONY TRZECIE, KTÓRE NIE SĄ ZWIĄZANE Z/LUB SPONSOROWANE PRZEZ OPERATORA I KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ NIEDOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W NIEKTÓRYCH KRAJACH. Niektóre z takich Aplikacji mogą używać zarejestrowanych znaków handlowych i marek: Filmbox i Filmbox Live. O ile nie zaznaczono inaczej na stronie internetowej Filmbox Live, Operator nie jest odpowiedzialny za Aplikacje i nie zatwierdza treści takich Aplikacji. Należy podjąć własną niezależną decyzję dotyczącą korzystania z tych Aplikacji. Jeśli Użytkownik zgadza się na ich użycie, robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Aplikacja może oddziaływać, łączyć się lub gromadzić i/lub pobierać informacje z i do konta Użytkownika Usługi Filmbox Live. Używając takich Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na: (i) wymianę informacji dotyczących konta Filmbox Live, (ii) wykorzystanie informacji zawartych na swoim koncie, (iii) publiczne ujawnienie danych osobowych i/lub związanych z Użytkownikiem, nawet jeśli Operator nie przekazał lub udzielił zgody na przekazanie takich informacji, oraz (iv), że korzystanie z Aplikacji wykonywane jest NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ, a odpowiedzialność za udostępnienie jakichkolwiek informacji z Konta Filmbox Live w czasie korzystania z danych Aplikacji nie będzie leżeć po stronie Operatora. Należy dokładnie przeczytać wszystkie logowania w polach i innych wyskakujących oknach co do zawiadomień o ewentualnym udostępnianiu informacji o Koncie Filmbox Live z/ lub za pośrednictwem innych środków określonych w Aplikacji. Dodatkowo, w umowie licencyjnej Użytkownika, wszelkie warunki użytkowania i/lub inne dokumenty lub materiały oznaczone adnotacją Aplikacja będą regulowały korzystanie z tej Aplikacji. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie dostępu Aplikacji do Konta Filmbox Live, ale informacje udostępniane przed odwołaniem mogą nadal być widoczne lub w inny sposób nadal używane przez Aplikację w zależności od zasad jej działania. W razie pytań, wątpliwości, skarg lub roszczeń w stosunku do Aplikacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną lub personelem Aplikacji, a nie serwisu Filmbox Live, chyba że zaznaczono inaczej na stronie Serwisu Filmbox Live. OPERATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROBLEMY JAKIEGOLWIEK RODZAJU WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z W/W APLIKACJI.

Gwarancje i ograniczenia odpowiedzialności


SERWIS FILMBOX LIVE, W TYM JEGO STRONA I INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA ORAZ WSZYSTKIE TREŚCI ORAZ OPROGRAMOWANIA Z NIM ZWIĄZANE, INNE WŁAŚCIWOŚCI LUB FUNKCJE ZWIĄZANE Z USŁUGĄ FILMBOX LIVE SĄ DOSTARCZANE W TAKIEJ FORMIE JAKA JEST W DANYM MOMENCIE DOSTĘPNA. SERWIS FILMBOX LIVE I JEGO LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO USŁUGI FILMBOX LIVE, STRONY INTERNETOWEJ I INTERFEJSÓW UŻYTKOWNIKÓW, ANI DO ŻADNYCH TREŚCI ORAZ OPROGRAMOWANIA ZWIĄZANYCH Z NIMI. OPERATOR NIE GWARANTUJE I NIE ZAPEWNIA , ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI FILMBOX LIVE BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE OPERATOR MOŻE WYELIMINOWAĆ LUB DOKONAĆ ODPOWIEDNICH ZMIAN JEDNEGO LUB WSZYSTKICH ASPEKTÓW DOT. USŁUGI FILMBOX LIVE, W TYM FILMÓW/FUNKCJI, BEZ ODSZKODOWANIA LUB ZAWIADOMIENIENIA. Bez uszczerbku dla powyższego, Serwis Filmbox Live i jego licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności ani nie odpowiadają za jakiekolwiek: (i) błędy lub pominięcia w treści dostarczane przez Usługę Filmbox Live lub na stronie internetowej Filmbox Live lub interfejsów Użytkownika, (ii) zalecenia i porady działu Obsługi Klienta, (iii) jakiekolwiek awarie lub przerwy w dostępności usługi Filmbox Live i/lub strony internetowej lub interfejsu Użytkownika, (iv) i jakość wyświetlania wszelkich treści zawartych na stronie internetowej Filmbox Live, w interfejsie Użytkownika, lub w inny sposób oraz (v) wszelkich strat lub szkód wynikających z korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej Filmbox Live, interfejsie Użytkownika, lub w inny sposób za pomocą samej Usługi Filmbox Live, w tym wszelkich strat lub szkód wynikłych z pobierania i/lub używania innego oprogramowania niż właściwe, w tym narzędzi do zdalnego pulpitu oferowanego przez dział Obsługi Klienta, optycznych nośników (CD) lub postępowania innych Użytkowników serwisu Filmbox Live, czy działania strony internetowej Filmbox Live lub interfejsów Użytkowników. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, SERWIS FILMBOX LIVE I JEGO LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, W TYM NA PRZYKŁAD, GWARANCJI SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. Ponadto, Operator nie gwarantuje, że informacje dostępne na stronie internetowej Filmbox Live są dokładne, kompletne i aktualne. Operator nie składa żadnych oświadczeń co do treści zawartych w filmach i programach TV dostępnych w usłudze Filmbox Live lub co do opisów treści filmów lub seriali zawartych na stronie internetowej Filmbox Live i interfejsie Użytkownika. Operator nie oświadcza i nie gwarantuje, że korzystanie z Usługi Filmbox Live będzie wolne od zakłóceń, utraty danych, korupcji, napadu, wirusów, awarii, ataku hackerów, naruszenia bezpieczeństwa lub innego włamania i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do żadnej z wyżej wymienionych rzeczy. Żadne ustne lub pisemne informacje lub rady udzielone przez Serwis Filmbox Live lub przez jego upoważnionego przedstawiciela nie mogą stanowić podstawy do zagwarantowania uzyskania odszkodowania od Operatora lub jego podmiotu stowarzyszonego. W ŻADNYM WYPADKU OPERATOR LUB PODMIOTY ZALEŻNE LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEGO AKCJONARIUSZY, DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW LUB LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI (WSPÓLNIE LUB INDYWIDUALNIE) ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU ANI SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB INNE KOMERCYJNE SZKODY LUB STRATY, ZARÓWNO JEŚLI ZOSTALI ONI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚĆ ZAISTNIENIA TAKIEJ SZKODY, ANI NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORETYCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z/LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB DZIAŁANIEM USŁUGI FILMBOX LIVE, JEGO STRONY INTERNETOWEJ I INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA ORAZ WSZYSTKICH TREŚCI I OPROGRAMOWANIA ZWIĄZANEGO Z SERWISEM FILMBOX LIVE, WŁĄCZAJĄC W TO NOŚNIKI OPTYCZNE (CD), INNE FUNKCJE LUB FUNKCJONALNOŚCI Z NIM ZWIĄZANE. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKŁE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI FILMBOX LIVE, W TYM NA STRONIE INTERNETOWEJ I W INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA ORAZ Z WSZELKICH TREŚCI ORAZ OPROGRAMOWANIA ZWIĄZANEGO Z USŁUGĄ FILMBOX LIVE (POZA SYTUACJAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRAWO), NIE PRZEKROCZY KWOTY JEDNOMIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ABONAMENT. POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI ŚRODKI ZARADCZE NIE SPEŁNIĄ SWEJ ZASADNICZEJ ROLI. JEŚLI JAKIKOLWIEK ORGAN WŁADZY UZNA KTÓRĄKOLWIEK CZĘŚĆ TEJ SEKCJI LUB INNYCH PUNKTÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, W TYM CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI LUB UMOWY LICENCYJNEJ, ZA NIEPRAWOMOCNY, TO W/W CZĘŚĆ ZOSTANIE UZNANA ZA NIEOBOWIAZUJĄCĄ, A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NINIEJSZĄ CZĘŚĆ W/W WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BĘDZIE OGRANICZONA W MOŻLIWIE NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. OPERATOR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE URZĄDZEŃ DO ODBIORU USŁUGI FILMBOX LIVE I ICH ZGODNOŚCI Z USŁUGĄ. Dodatkowe zastrzeżenia lub ograniczenia odpowiedzialności mogą być zawarte w umowach licencyjnych ze stronami trzecimi dot. użytkowania oprogramowania, na które Użytkownik wyraża zgodę, aby uzyskać dostęp do Serwisu Filmbox Live.

Umowa Licencyjna Użytkownika końcowego


POBIERAJĄC I/LUB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA I/LUB APLIKACJI DOSTARCZONEGO PRZEZ LUB W IMIENIU OPERATORA ORAZ JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI FILMBOX LIVE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE (1) PRZECZYTAŁ UMOWĘ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ("UMOWA LICENCYJNA"), (2) ROZUMIE JĄ, (3) ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, ORAZ (4) ŻE ZGADZA SIĘ OTRZYMAĆ BEZ UPRZEDZENIA, ZAKTUALIZOWANĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE POWYŻSZYCH WARUNKÓW, ZGADZA SIĘ, ŻE NIE OTRZYMA LICENCJI DO KORZYSTANIA Z SERWISU FILMBOX LIVE I NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.

Warunki Ogólne


Niniejsza Umowa Licencyjna zawiera szczegóły na temat ograniczonego prawa i licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w związku z korzystaniem z Usługi Filmbox Live. Niniejsza Umowa Licencyjna zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem Filmbox Live, a nie stroną trzecią w momencie wykupienia Abonamentu na Usługę. Okres na jaki zostaje zawarta Umowa Licencyjna odpowiada okresowi za jaki uiszczona została opłata abonamentowa. Oprogramowanie zawiera materiały chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej/prawami autorskimi i postanowieniami traktatów międzynarodowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i na innych terytoriach.
1. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane lub oddawane do użytku przez Operatora, do stosowania wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej, a wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone Licencjobiorcy są zastrzeżone dla Operatora oraz każdej strony trzeciej posiadającej prawa własności do w/w oprogramowania i dokumentacji. Użytkownik nie może samowolnie usuwać żadnych praw własności Operatora lub strony trzeciej, z jakiejkolwiek dokumentacji lub Oprogramowania. Prawa przyznane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej obejmują wszystkie aktualizacje Oprogramowania, które zastępują i / lub uzupełniają oryginalne Oprogramowanie. Operator zastrzega sobie prawo, okresowo, do zmiany warunków niniejszej Umowy Licencyjnej, w wyniku konieczności dostosowania niniejszej Umowy Licencyjnej do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, zmian w sposobie świadczenia usług lub innych istotnych przyczyn, o których Użytkownik zostanie powiadomiony w informacji o zmianach w treści niniejszej Umowy Licencyjnej przesłanym na jego adres email oraz umieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Ostatnia doręczona wersja niniejszej Umowy Licencyjnej zastąpi wszystkie poprzednie wersje. Korzystanie z oprogramowania po dokonaniu zmian oznacza, że Użytkownik zgadza się na w/w zmiany.
2. Dopuszczalne użycie / Ograniczenia
2.1 Operator udziela niewyłącznej, ograniczonej, osobistej i niezbywalnej licencji (która dla celów niniejszej Umowy Licencyjnej, obejmuje członków najbliższej rodziny, za którą Użytkownik będzie odpowiedzialny w ramach niniejszej Umowy, jak również innych Użytkowników korzystających z urządzenia do odbioru Usługi Filmbox Live, do którego będą mieli dostęp i za których Użytkownik również będzie odpowiedzialny w ramach niniejszej Umowy) pod warunkiem i za zgodą na ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie Licencyjnej związane z zainstalowaniem i korzystaniem z Oprogramowania dostarczonego przez/ lub w imieniu Operatora.
2.2 Oprogramowanie jest tylko i wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego i nie może być wykorzystywane w miejscu pracy, w jakichkolwiek usługach biurowych, dla zysku, lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.
2.3 Warunkiem ograniczonej licencji na Oprogramowanie udzielonej w niniejszej Umowie Licencyjnej, chyba, że inaczej wyraźnie zaznaczone lub jest nie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jest to, że Użytkownik nie MOŻE : 1.publikować, wyświetlać, ujawniać, wynajmować, modyfikować, wypożyczać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych (kopii) na podstawie w/w Oprogramowania lub jego części; 2.kopiować, dekompletować, demontować, tłumaczyć, adaptować i/lub w inny sposób przerabiać Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka; 3.podejmować się tworzenia kodu źródłowego z kodu wynikowego Oprogramowania; 4.transmitować lub udostępniać Oprogramowania w sieci internetowej, ethernetowej lub innej, gdzie Usługa Filmbox Live może być używana przez wiele komputerów lub urządzeń jednocześnie; 5.podejmować prób utworzenia oddzielnego produktu z oprogramowania strony trzeciej zawartego w Oprogramowaniu; 6.podejmować żadnych działań, które mogłyby naruszyć prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności Operatora lub strony trzeciej sprzedającej oprogramowanie; 7.sublicencjować lub cedować Oprogramowania; 8.oglądać jakiekolwiek filmy i programy TV z oferty Filmbox Live lub jej dostawców w miejscu innym niż terytorium kraju lub lokalizacji autoryzowanej przez Operatora ("Terytorium"), oraz 9. oglądać filmy i programy TV poza Terytorium; Operator może korzystać z rozwiązań technologicznych w celu weryfikacji lokalizacji Użytkownika.
2.4 W przypadku gdy Użytkownik odinstaluje Oprogramowanie, nie będzie już mógł korzystać z w/w Oprogramowania, aby oglądać filmy i programy TV udostępniane w ramach Usługi Filmbox Live.
2.5 Użytkownik nie posiada prawa własności do Oprogramowania. Przeciwnie, ma ograniczoną licencję na korzystanie z Oprogramowania, o ile niniejsza Umowa Licencyjna pozostaje w mocy. Własność Oprogramowania i wszystkie prawa własności intelektualnej pozostają w każdym momencie w posiadaniu Operatora i/lub jego licencjodawców. Wszelkie inne użycie Oprogramowania przez jakiekolwiek inne osoby, firmy, korporacje, urzędy lub inne podmioty jest zabronione i stanowi naruszenie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej.
3. Kontent strony trzeciej / Oprogramowanie strony trzeciej
3.1 Tytuł i prawa własności intelektualnej oraz wszystkie Treści dostępne przez/lub za pośrednictwem Oprogramowania należą do odpowiedniego właściciela. Takie Treści są chronione prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi lub innymi prawami własności intelektualnej i podlegają warunkom korzystania uzgodnionymi ze stroną trzecią dostarczającą Treść. Oprócz prawa do wglądu w zawartość Treści strony trzeciej, Umowa Licencyjna nie daje prawa do kopiowania, rozpowszechniania, przygotowywania podobnych treści lub ich pochodnych, publicznego wyświetlania lub robienia innego użytku z Treści. Zabrania się angażowania w/lub ułatwiania nieautoryzowanego dostępu P2P jakiejkolwiek innej stronie trzeciej do Treści, jak również nieautoryzowanego upubliczniania, udostępniania, przesyłania, pobierania lub innego rodzaju dystrybucji Treści przez osoby trzecie.
3.2 Istnieją programy, wchodzące w skład Oprogramowania, które zostały licencjonowane Operatorowi przez stronę trzecią. Termin "Oprogramowanie" w niniejszym opisie odnosi się do takiego Oprogramowania udostępnionego przez stronę trzecią, gdy odnosi się to wyraźnie do własności lub innych szczególnych praw w posiadaniu Operatora. Te same warunki, w tym wszystkie ograniczenia i restrykcje, określone w niniejszej Umowie Licencyjnej mają zastosowanie do każdego oprogramowania udostępnionego przez strony trzecie zawartego w Oprogramowaniu. Niektóre programy, o których mowa w punkcie 10 poniżej ("Uwagi") może zawierać dodatkowe adnotacje i / lub ograniczenia.
4. Operator może przekazać automatycznie zaktualizowaną wersję Oprogramowania w przypadku korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania lub Usługi Filmbox Live lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z urządzenia do odbioru Usługi Filmbox Live. Alternatywnie, Operator może wymagać zgody na aktualizację Oprogramowania ("Aktualizacje oprogramowania") przed używaniem, instalowaniem lub uzyskiwania dostępu do w/w Oprogramowania. Jeśli Użytkownik rezygnuje z aktualizacji oprogramowania, nie będzie w stanie używać lub mieć dostępu do Oprogramowania lub Usługi Filmbox Live.
5. Oprogramowanie może dostarczyć Operatorowi informacje związane z korzystaniem z Usługi Filmbox Live przez Użytkownika, w tym o oglądanych filmach i programach TV (i ich części), ilości czasu spędzonego na oglądaniu, informacje dotyczące systemu komputerowego, takich jak unikalny identyfikator urządzenia, system operacyjny Użytkownika, używane oprogramowanie, ilość dostępnej przestrzeni na dysku i łączności internetowej oraz interakcji Użytkownika z w/w Oprogramowaniem. Informacje te, między innymi, umożliwiają Operatorowi zarządzanie prawami związanymi z treściami, umożliwiają korzystanie z Oprogramowania w celu skutecznego egzekwowania Regulaminu oraz wzmocnienia i udoskonalenia Oprogramowania i Usługi Filmbox Live.
6. Niniejsza Umowa Licencyjna obowiązuje do momentu wygaśnięcia. Uprawnienia Użytkownika w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej mogą zostać odebrane przez Operatora w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Ponadto, niniejsza Umowa Licencyjna wygasa w przypadku gdy Operator stwierdzi, że nastąpiło naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej przez Użytkownika. Żadne zrzeczenie się praw lub postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej przez Operatora nie stanowi zrzeczenia się praw z tytułu uprzedniego, równoczesnego lub kolejnego naruszenia tego samego lub innych postanowień niniejszej Umowy, a zrzeczenie praw nie będzie skuteczne, o ile nie zostało złożone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Operatora. Wszystkie przepisy dotyczące poufności, praw własności i nieujawniania informacji są ważne po rozwiązaniu niniejszej Umowy Licencyjnej. Korzystanie z Usługi Filmbox Live przez Użytkownika jest uzależnione od zgodności jego systemu z Oprogramowaniem Usługi Filmbox Live. Wymagania te mogą się okresowo zmieniać. Sprawdzenie zgodności wymagań systemowych z Oprogramowaniem leży po stronie Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy Licencyjnej, Użytkownik zaprzestanie korzystania z Oprogramowania do obsługi Serwisu Filmbox Live i zobowiązany jest do zniszczenia wszystkich kopii, pełnych lub częściowych w/w Oprogramowania, które zostały pobrane.
7. Powyższe zrzeczenie się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone w Regulaminie mają wyraźnie zastosowanie do niniejszej Umowy Licencyjnej, Oprogramowania oraz wykorzystania w/w Oprogramowania. Operator nie gwarantuje, że błędy w Oprogramowaniu będą poprawione.
8. Wszelkie pytania, reklamacje i roszczenia dotyczące Oprogramowania lub korzystania z Usługi Filmbox Live powinny być skierowane na adres e-mail support@filmboxlive.com.
9. Reklamacje zostaną rozpoznane przez Operatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika. W razie nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego o właściwości ogólnej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest Operator Filmbox Live. Dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Dokonując rejestracji konta, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu przez Operatora zgodnie z poniższymi postanowieniami.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Odmowa podania niektórych danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Serwisu lub z niektórych jego funkcji.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem support@filmboxlive.com .

II. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH


Operator zbiera następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:
a. Imię i nazwisko;
b. Adres e-mail;
c. Numer telefonu;
d. Dane dotyczące karty kredytowej (w przypadku wyboru płatności za pomocą karty kredytowej);
e. Pliki cookies;
f. Adresy IP Użytkowników.

III. CEL ZBIERANIA DANYCH


Operator będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wszelkie dane podane przez Użytkownika, wykorzystywane będą przez Operatora wyłącznie w celu:
a. nawiązania, ukształtowania treści Umowy Licencyjnej między Użytkownikiem a Operatorem;
b. zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących produktów i usług oferowanych w ramach Serwisu;
c. przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
d. wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Operatora w ramach Serwisu i związanych z tym rozliczeń finansowych, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
e. marketingu usług Serwisu, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
f. w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Serwisu, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
g. g. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Serwisu lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Serwisu, Użytkowników, klientów i pracowników Operatora i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym spółkom należącym do grupy kapitałowej Operatora oraz spółkom współpracującym z Operatorem, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z interesami Operatora.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Operatora i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Operatora. Siedziby takich zewnętrznych podmiotów będą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących zarówno członkami UE jak i znajdującymi się poza granicami UE. Przedmiotowe sługi obejmują zapewnienie infrastruktury i usług IT, usług obsługi klienta oraz przetwarzania transakcji kartami kredytowymi.
Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Operatora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.
Operator może przekazać dane osobowe Użytkowników właściwym organom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu wykonania takich obowiązków prawnych, na obszarze każdej jurysdykcji, w której znajdują się użytkownicy Serwisu. W przypadku wystąpienia naruszenia danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU


Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Operatora:
1. Operator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

V. POLITYKA COOKIES


a. prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika;
b. prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne;
c. prawo do usunięcia danych osobowych – na prośbę Użytkownika Operator usuwa zgromadzone dane osobowe Użytkownika, np. w przypadku zakończenia korzystania z Serwisu lub (i) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub (ii) nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo dane osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Operator;
d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w Polityce Prywatności. Operator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą niezbędne Operatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych np. w przypadku subskrypcji newslettera, Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, od której to zgody takie jest uzależnione dalsze przetwarzanie;
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika - Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe jego dotyczące, które udostępnił Operatorowi w zwyczajowo używanym, usystematyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może także zwrócić się do Operatora o przekazanie danych osobowych Użytkownika bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.
g. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika – Operator może być zmuszony do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych przez Operatora do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji. Operator udzieli pomocy w razie wystąpienia trudności ze skontaktowaniem się z organem ochrony danych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Operator przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w Części III. Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa tj. do czasu, aż Użytkownik wycofa swoją zgodę lub Operator ustali, że się zdezaktualizował. W takim wypadku Operator usunie lub dokona szyfrowania, pseudonimizacji i anonimizacji danych osobowych, jak tylko będzie to praktycznie możliwe, aby móc korzystać z nich bez konieczności zbędnej identyfikacji, chroniąc prywatność i zwiększając bezpieczeństwo Użytkownika.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkowników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników.
Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane przez Operatora w celu:
a. dostosowania i optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
b. b. „Trwałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez Użytkownika);
c. „Analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny Serwisu.
d. d. „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
Operator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.
W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

IX. AKTUALIZACJE

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Operatora. W takim przypadku Operator opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie Serwisu i poinformuje Użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.

Payments are powered and managed by InPlayer Limited

Płatności obsługuje firma InPlayer
Wszelkie prawa zastrzeżone. Filmbox Live 2020.

Drogi Użytkowniku,

Twoja usługa subkrypcji Filmbox Live została anulowa, Twoje dane do logowania oraz wszelkie inne zostaną całkowicie usunięte z naszego systemu, a konto zostanie zamknięte.

W razie potrzeby ponownej rejestracji i korzystania z usługi, proszę kontaktować się z nami poprzez e-mail: support@filmboxlive.com

Dziękujemy za chwile spędzone razem. Mamy nadzieję, że wkrótce do nas wrócisz!

Pozdrawiamy,

Zespół Filmbox Live